ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບແນວທາງທຸລະກິດຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ

ທ່ານອາດຈະເຫັນການປະກົດຕົວຂຶ້ນຂອງຫຼາຍໆທຸລະກິດຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ. ມີຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທັງລະດັບລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດເອງ ເຊິ່ງການນຳອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງມາສູ່ປະເທດເປັນການເປີດໂອກາດເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງກວມ (SMEs), ຜູ້ສະໜອງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ລູກຄ້າ ແລະ ບັນດາຄູ່ຄ້າ ຖືເປັນຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການດຳເນີນວຽກງານ E-Business. ສາຍພົວພັນຂອງ E-Business ມີຮູບແບບເພິ່ງພາເຊິງກັນ ແລະ ກັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ການຕື່ນຕົວຂອງພະນັກງານພາຍໃນທຸກລະດັບ
ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນຂັ້ນບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກລະດັບ ຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການເຮັດວຽກ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ “ຫັນທຸລະກິດ ເຂົ້າສູ່ອິນເຕີເນັດ” ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ E-business ເຊິ່ງຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທຸກໆພາກສ່ວນພາຍໃນບໍລິສັດ ຈະພັກດັນການເຮັດວຽກແບບປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບັນລຸປະສົງການດຳເນີນການຄ້າຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ດີ.

2. ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ຫຼື ລູກຄ້າ
ແນ່ນອນ, ການໂຄສະນາຈະບໍ່ເປັນຜົນ ຖ້າຫາກລູກຄ້າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຖ້າຫາກລູກຄ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບ ຫຼື ສົ່ງຈົດໝາຍທາງອອນລາຍໄດ້ ທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ສາ ມາດເຮັດການຄ້າຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້. ຄວາມພ້ອມເຄື່ອຄ່າຍທຸລະກິດຂອງທ່ານເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທາງອິນເຕີເນັດ.

3. ສະຖາບັນການເງິນ
ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບສິນຄ້າອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສັບສົນເທົ່າກັບການສົ່ງເງິນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ. ຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ, ຖ້າຫາກຂໍ້ມູນການເງິນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວ ອາດເປັນຜົນລົບຕໍ່ກັບການຊື້ - ຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ.

4. ຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ
ການບໍລິການພາຍໃນກ່ຽວກັບ IT ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຊົມໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າໃນການເຮັດທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດ, ການບໍລິການອອກແບບ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆທີ່ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ການຂາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊນັ້ນ ເປັນສິ່ງຈຳເປັນແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດທາງອອນລາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ ເວັບໄຊຂອງ ອາເມຊອນ (www.amazon.com) ເປັນບໍລິສັດ ແລະ ອົງການນຳໜ້າ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງຮູບແບບການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ເພາະເປັນເວັບໄຊຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນອິນເຕີເນັດ ທີ່ເປີດບໍລິການນັບແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອອນລາຍຫຼາຍກ່ວາ 30 ປະເພດ ເຊັ່ນ: ປື້ມ, CD, ເຄື່ອງຫຼີ້ນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງສຳລັບແມ່ຍິງ ເຊັ່ນ: ເກີບ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍທາງອາເມຊອນ ພະຍາຍາມເປັນເວັບໄຊທີ່ເປັນສູນກາງໃຫ້ຜູ້ຊື້ທາງອອນລາຍ ອັນດັບທີ່ໜຶ່ງໃນໂລກ, ເປັນບ່ອນທີ່ລູກຄ້າສາມາດຊອກຫາ ແລະ ພົບສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການທຸກໆຢ່າງຜ່ານທາງອອນລາຍ. 

 

ທີ່ມາ: http://www.norkhame.com/