ບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງດ້ານທາງການຄ້າ ຖຶກຍົກມາເວົ້າເລື້ອຍໆ, ແຕ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ່ວມກັບອົງການ GIZ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສິ່ງຂີດຂວາງທາງການຄ້າດ້ານການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດດ້າການຄ້າ ແລະ ບໍລິການມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ານ ລາວຮົວ ເຈີຈິງ ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາສິ່ງກີດຂວາງຕົ້ນຕໍທາງດ້ານການຄ້າການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸ່ມໃສ່ຂະແໜງການປິ່ນປົວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາໃນການກວດສອບ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າການບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມນັ້ນກໍ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ( IAI ) ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃໝ່ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ. ໂດຍການເປີດເສລີການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການປະຕິຮູບພາຍໃນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ( ເອອີຊີ ) ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາລະຫວ່າງອາຊຽນ ແຄບລົງ.
ທ່ານ ຮາດມຸດ ຢານຸດ ຫົວໜ້າໂຄງການແຜນງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງອົງການ GIZ ກ່າວວ່າ: ໃນຂະແໜງ ການບໍລິການ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີບົດບາດໃນການປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມ, ມີການພັດທະນາໄປໃນທາງບວກ ທາງດ້ານການສຶກສາ, ໄອທີ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດ-ການຄ້າ Lao Economic Daily