ບັນຊີກະແສລາຍວັນແມ່ນຫຍັງ? ມີຂໍ້ດີ​ແນວ​ໃດ?

ບັນຊີກະແສລາຍວັນຄື ປະເພດບັນຊີອອມຊັບຂອງທະນາຄານປະເພດໜຶ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບກິດຈະການຕ່າງໆ ແລະ ຈົດທະບຽນເປັນນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ພານິດໂດຍເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບຊ່ວຍຈັດການເລື່ອງການເງິນໃນເຊີງທຸລະກິດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ. ລວມທັງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງພົກເງິນສົດຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະ​ເພາະເວລາຈະເຮັດການໂອນ ຫຼື ຈັດການດ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆດ້ວຍວົງເງິນຈໍານວນຫຼາຍເໝາະສໍາລັບໃຊ້ເປັນບັນຊີເງິນໝຸນວຽນ ແລະ ໃຊ້ອອກເຊັກໃນການເບີກຈ່າຍເງິນໂດຍສາມາດຂໍເບີກເງິນເກີນບັນຊີໄດ້ ​ເຊິ່ງທາງທະນາຄານຈະຄິດດອກເບ້ຍພຽງແຕ່ສ່ວນທີ່ເຮົາເບີກເງິນເກີນເທົ່ານັ້ນແຕ່ເປັນປະເພດບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍ.

ຂໍ້ດີຂອງບັນຊີກະແສລາຍວັນມີຫຍັງແດ່?

-ມີຄວາມປອດໄພເພາະບໍ່ຕ້ອງຖືເງິນສົດຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ກັບຕົວໂດຍເປັນການສັ່ງຈ່າຍເຊັກເພື່ອນໍາໄປຂຶ້ນເງິນກັບທາງທະນາຄານ​ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສົ່ງເອກສານໄປຮັບເຊັກມາຈາກລູກຄ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ຫຼື ຢ້ານກັບການໂດນໂກງ ເນື່ອງຈາກມີການລະບຸຊື່ເທິງເຊັກໄວ້ຢູ່ແລ້ວ.ຫ

-ມີຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ່ຕ້ອງໄປທະນາຄານເພື່ອເຮັດເລື່ອງຂໍເບີກເງິນ ຫຼື ໄປກົດເງິນຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມເລື້ອຍໆ.

-ສາມາດນໍາເງິນມາໃຊ້ຫມຸນວຽນໃນບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນໄດ້ສ່ວນຫຼາຍມັກນິຍົມໃຊ້ກັນໃນບັນດາຜູ້ປະກອບທຸລະກິດທັງຫຼາຍອີກທັງຍັງສາມາດສັ່ງຈ່າຍເຊັກໄດ້ໃນວົງເງິນທີ່ບໍ່ຈໍາກັດອີກດ້ວຍ.

-ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ທັງຜູ້ສັ່ງຈ່າຍເຊັກ ແລະ ຜູ້ຮັບເຊັກເປັນການສ້າງເຄດິດທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງ.

-ຊ່ວຍໃຫ້ການຊື້-ຂາຍທີ່ເປັນເຄດິດເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນຢ່າງການອອກເຊັກສັ່ງຈ່າຍໄວ້ລ່ວງຫນ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້​ເຮົາສາມາດກວດສອບວຽກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂດຍຫາກບໍ່ຕ້ອງການໄປຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ເຮົາກໍສາມາດສັ່ງການອາຍັດເຊັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈລະຈາກ່ອນສັ່ງຈ່າຍ​ແທ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

-ສໍາລັບການຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ຢ່າງ​ເຊັ່ນ ກໍລະນີໝຸນວຽນເງິນບໍ່ທັນ ຫຼື ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຢ່າງເລັ່ງດ່ວນສາມາດຂໍກູ້ຍືມເງິນສົດພ້ອມນໍາເຊັກສັ່ງຈ່າຍລ່ວງໜ້າໄປເພື່ອຄໍ້າປະກັນໄວ້ກ່ອນກໍນັບເປັນອີກຈຸດເດັ່ນຂອງການຝາກເງິນແບບບັນຊີກະແສລາຍວັນນີ້.

ດັ່ງນັ້ນຫາກເຮົາມີທຸລະກິດ ຫຼື ປະກອບກິດຈະການໃດໆ. ການຝາກເງິນແບບບັນຊີກະແສລາຍວັນເອີ້ນວ່າເໝາະຫລາຍເພາະທັງສະດວກງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງນັ້ນເອງ.