ບອກກັນຕໍ່ໄປ ດ້ວຍສ່ວນປະສົມນີ້ຈະສາມາດລົດອາການປວດທີ່ຮຸນແຮງໃນຂໍ້ຕໍ່

ໝາກນາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າມີສິດເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍອີກທັ້ງຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາຄວາມເຈັບປ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໄຂ້ຫວັດ ການຕິດເຊື້ອ ເປັນຕົ້ນ
ໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງອາຫານທີ່ເປັນຕ່າງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຢາຂັບຂອງເສຍ ແລະ ສາມາດລ້າງພິດເປັນຢ່າງດດີ ໃນປັດຈຸບັນມີຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຮູ້ເຖີງປະໂຫຍດຂອງໝາກນາວ
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາອາດຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າເປືອກຂອງໝາກນາວມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີຫຼາຍມັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຮ່າງກາຍ ຫາກເຈົ້າຮູ້ວິທີໃຊ້ເຈົ້າຈະໄດ້ປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານຈາກເປືອກໝາກນາວສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ
ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ເປືອກໝາກນາວເພື່ອໄດ້ຮັບສານອາຫານທັ້ງໝົດຂອງມັນ
ເປືອກໝາກນາວຊ່ວຍຈັດການກັບຄວາມເຈັບປວດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຮ່ວມກັບນ້ຳມັນໝາກກອກ ແລະ ໃບຢູຄາລິບຕັດ ແລະ ວິທີ່ຮັກສານີ້ຍັງສາມາດຊ່ວຍຈັັດການກັບໂລກຫອບຫືດທີ່ມີອາການຮຸນແຮງໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນ
ສຳລັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງກຽມຄື ນ້ຳມັນໝາກກອກໜຶ່ງຖ້ວຍ (ປະມານ 200 ມລ) ໝາກນາວໜ່ວຍໃຫຍ່ 2 ໜ່ວຍ ໃບຢູຄາລິບຕັດ 5 ໃບ ຜ້າພັນແຜ ແຜ່ນຟີມຫຼືປຼາສະຕິກ ແລະ ແກ້ວທີ່ມີຝາປິດ
ປອກເປືອກໝາກນາວ ແລະ ໃສ່ເປືອກລົງແກ້ວ ຕາມດ້ວຍໃສ່ນ້ຳໝາກກອກ ແລະ ໃບຢູຄາລິບຕັດລົງໄປຈາກນັ້ນເອົາຝາແກ້ວປິດໃຫ້ສະນິດຖີ້ມໄວ້ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ
ເມື່ອຄົບກຳນົດແລ້ວກ່ອນເຂົ້ານອນໃຫ້ເຈົ້ານຳສ່ວນປະສົມໃນແກ້ວມາວາງໄວ້ຫໍ່ປຼາສະຕິກແປະທັບໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ເຈັບປວດ ແລະ ໃຊ້ຜ້າພັນແຜທັບອີກຊັ້ນຖີ້ມໄວ້ໝົດຄືນ
ເຮົາຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດສຳລັບຄຸນ ແລະ ແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນຂອງເຈົ້າ