ບຣີດ ນັກລ້າພັນອຳມະຕະ

====================

Cr: Paniopas Lalita