ນ້ຳຫາກຕົ້ມໃຫ້ຟົດຫລາຍໆເທືອ່ອັນຕະລາຍແທ້ບໍ່

ຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍໃນການຂ້າເຊື່ອໂລກໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫລືນ້ຳດື່ມຖ້າຜ່ານການປຸງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແລ້ວລະຮັບຮອງກິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫາຍຫວ່ງແຕ່ຄວາມເຊື່ອແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກຕ້ອງຫມົດເຊັ່ນນ້ຳໃນກາຕົ້ມນ້ຳເມື່ອຕົ້ມຊ້ຳໄປຊ້ຳມາຫຼາຍໆຮອບໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນນ້ຳທາງໃນເລີຍ,ນ້ຳທີ່ເຮົາຄິດວ່າສະອາດປອດໄພຫາກກິນເຂົ້າໄປຈະມີໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເພາະ''ນ້ຳ''ທີ່ເຮົາກິນໃນປັນຈຸບັນມັກຈະປະສົມດ້ວຍແຮ່ທາດຕ່າງໆຫລາຍຊະນິດຫາກມີການຕົ້ມຈົນຟົດແລ້ວຟົດອີກຫລາຍໆເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳລະເຫີຍກາຍເປັນອາຍແຕ່ຈະບໍ່ລະເຫີຍທັງໝົດຊື່ງໃນນ້ຳທີ່ເຫຼືອນັ້ນຈະມີປະລິມານແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ປະສົມຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ເຂັ້ມຫລາຍຂື້ນແລະທີ່ສຳຄັນຈະຄົງຍັງເຫຼືອເກີນມາດຕະຖານທີ່ຈະນຳມາກິນໄດ້

ໂດຍປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂື້້ນໃນນ້ຳຟົດດົນໆນັ້ນແມ່ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໄອອອນຊອງຊິນເວີໃນໄຕຊື່ງເປັນສານທີ່ມີໂທດແກ່ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ເຍື່ອເມືອກແລະທາງເດີ່ນຫາຍໃຈອາດເຮັດໃຫ້ປອດອາດຖືກທຳລາຍໄດ້ລວມໄປຖືງດວງຕາປະສານແລະເລືອດນອກຈາກນີ້ຍັງລວມໄປຖືງແຮ່ທາດອື່ນໆກໍ່ຈະມີປະລິມານເພີ່ມຫຼາຍຂື້້ນເພາະການລະເຫີຍຂອງນ້ຳຊື່ງອາດຫຼາຍເກີນຂີດຈຳກັດຂອງຮ່າງກາຍໃນການກຳຈັດຂັບຖ່າຍອອກມາເປັນຂອງເສຍໄດ້

ຜູ້ທີ່ມັກກິນກາເຟແລະຜູ້ທີ່ໃຊ້ກະຕິກນ້ຳຮ້ອນຄວນລະວັງເພາະນ້ຳທີ່ເຮົາໃຊ້ຕົ້ມຫລາຍໆເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳງວດແລະເກີດເປັນກ້ອນແຂງໆຕິດເກາະຕາມຜິວຂອງກະຕິກນ້ຳຮ້ອນຫລືເອີ້ນວ່າຕະກອນຕົກປົນລົງໃນນ້ຳຫລາຍຂື້ນລວມໄປຖືງ ນ້ຳແຮ່ ແບບທີ່ເສດຖີມັກກິນເພາະຄິດວ່າສະອາດກໍ່ຕ້ອງລະວັງເພາະຕົ້ມດົນໆໄປກໍ່ຈະໄດ້ຕະກອນແຖມຄືກັນດັ່ງນັ້ນຈື່ງບໍ່ຄວນກິນນ້ຳທີ່ຕົ້ມຈົນເດືອດຫລາຍໆຄັ້ງທາງທີ່ດີຄວນຕົ້ມນ້ຳແຕ່ລະຄັ້ງໃຫ້ພໍດີກັບການໃຊ້ກິນແລະຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳທຸກຄັ້ງເພື່ອຕົ້ມໃຫມ່,ພຽງເທົ່ານີ້ຄວາມຮ້ອນບໍ່ສາມາດນຳພາສີ່ງແປກປອມທີ່ເປັນໂທດໃຫ້ຮ່າງກາຍມາເຮັດໃຫ້ສຸກຂະພາບເຮົາປ່ວຍໄດ້