ນ້ຳຕົກຕາດແຊພະ. (ແຂວງອັດຕະປື)

ຕັ້ງຢູ່ເຂດເຊປຽນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຫ່າງຈາກເມືອງສາມັກຄີໄຊ ປະມານ 56 ກິໂລແມັດ. ກຳເນີດຈາກສາຍນ້ຳເຊປຽນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕີນພູໂຄນ ນອນໃນປ່າຄັນຊົນ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊປຽນ, ມີຄວາມກວ້າງ 120 ແມັດ, ສູງປະມານ 23 ແມັດ. ໄລຍະການສຳຫຼວດ ໃນລະຫວ່າງປີ 1998. ການເດີນທາງເຂົ້າໄປເຖິງ ຕາມເສັ້ນທາງ 18 ອາ (ທາງດິນແດງ).

…………………………………….

ຂໍ້ຂອບໃຈທີ່ມາ : http://www.laogov.gov.la