ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາກຽມເຮ! ນາຍົກປັບເບ້ຍລ້ຽງຂຶ້ນອີກ3 ເທົ່າ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 50/ນຍ ລົງວັນທີ 24/6/16 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາແລະກິລາ ເພື່ອປັບປຸງເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕົກລົງກຳນົດເບ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ,ຊັ້ນສູງ ແລະປະລິນຍາຕີ ຈາກ60.000-70.000ກີບ/ເດືອນ ມາເປັນ 200.000ກີບ/ເດືອນ. ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມປະຕິບັດໃນໄວໆນີ້