ນອນຫຼາຍປານໃດກໍບໍ່ພໍ ສັນຍານເຕືອນ 7 ພະຍາດ

1.ພະຍາດຫິວນອນຕະຫຼອດໃນຕອນການເວັນ

2.ພະຍາດໂລຫິດຈາງ

3.ເປັນບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼືອະໄວຍະວະສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ

4.ພະຍາດນອນເກີນ ຫຼືການນອນເກີດພໍດີ

5.ພະຍາດນອນບໍ່ຫຼັບ: ອາດເປັນເພາະນອນເດິກ, ເຮັດວຽກຫຼາຍ ຫຼືມີອາການຄຽດ

6.ພະຍາດອ່ອນເພຍ: ເມື່ອນອນບໍ່ຫຼັບຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນກໍຈະເກີດເປັນພະຍາດອ່ອນເພຍຂຶ້ນໄດ້

7.ພະຍາດເບົາຫວານ