ນວ ພວມເກັບລາຍຮັບໄດ້ 35,49% ແຜນປີ 2017

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າພວມປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບໄປຕາມຕົວເລກແຜນການວາງໄວ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍກໍໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ແລະໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ສູນກາງຕາມລະບຽບການຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດເກັບລາຍ ຮັບໄດ້ທັງໝົດແລ້ວ 390,68 ຕື້ກີບເທົ່າ 35,49% ຂອງແຜນການປີ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນເອກະສານລາຍງານ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄາດໝາຍລາຍຮັບງົບປະມານປະຈໍາປີ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນແຈ້ງໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນ 1.100,70 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້: ສ່ວຍສາ ອາກອນ 1.050 ຕື້ກີບ, ຊັບສິນຂອງລັດ 50,00 ຕື້ກີບ, ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ 708,96 ລ້ານກີບ.
     ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈັດເກັບ ລາຍຮັບຕົວຈິງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ນີ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 390,68 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 35,49% ຂອງແຜນການປີ ແລະເທົ່າກັບ 75,50% ຂອງແຜນການ 6 ເດືອນ. ໃນນັ້ນ ສ່ວຍສາອາ ກອນປະຕິບັດໄດ້ 370,62 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 75,31% ຂອງແຜນການເດືອນຕົ້ນປີ; ຊັບສິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 19,54 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 78,16% ຂອງແຜນການ; ການເງິນລັດວິສາຫະກິດປະຕິບັດໄດ້ 513 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 154,19% ຂອງແຜນການເປັນເງິນເກີນຢູ່ 180,45 ລ້ານ ກີບ.
     ດ້ານລາຍຈ່າຍ ແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ກະຊວງການເງິນມອບໃຫ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນປີ 2017 ຈໍານວນ 639,39 ຕື້ກີບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອະນຸມັດລາຍຈ່າຍ 6 ເດືອນແມ່ນ 314,87 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 49,24% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ 305,75 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 51,54% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການວິຊາການ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ) 9,12 ຕື້ ກີບເທົ່າກັບ 19,74% ຂອງແຜນການປີ. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນງົບປະມານເກີນດຸນ, ສະນັ້ນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ສູນກາງ ຈໍານວນ 45,35 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 9,83% ຂອງແຜນການປີ (461,3 ຕື້ກີບ).
     ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍລວມ ຈະມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ແຕ່ສະເລ່ຍລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ບໍ່ທັນສາມາດ ຈັດເກັບໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກະຊວງການເງິນກໍານົດໃຫ້ຈໍານວນ 126,74 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ 121,47 ຕື້ກີບ ແລະຊັບສິນຂອງລັດ 5,46 ຕື້ກີບ.

Cr: http://www.sedthakid.la