ທ່າຝະລັ່ງ

    ທ່າຝຣັ່ງບາງຄົນເອີ້ນວ່າວັງສັນຕິພາບ. ເປັນວັງທີສອຍງາມຢູ່ສາຍນ້ຳໂດນອ້ອມຮອບດ້ວຍຝາຫີນ ແລະ ປ່າໄມ້ເລີກປະ ມານ 3-4 ແມັດ. ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ໃນລະດູຝົນເລີກປະມານ 6 ແມັດ. ທ່າຝຣັ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງທ່າແຂກປໄປທາງ ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ 16 ກິໂລແມັດ, ຕາມເສັ້ນ ທາງເລກທີ່ 12 ໄປທາງເມືອງມະຫາໄຊ, ຈາກຂົວຊຽງລຽບຊ້າຍໄປອີກ 2 ກິໂລ ແມັດ.