ທ່ານ ຮອງນາຍົກ! ເນັ້ນໃຫ້ເບິ່ງຄືນການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນແບບຕາມໃຈ ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍລາຍຮັບຢ່າງມະຫາສານ

ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງພົບຫຼາຍບັນຫາເນື່ອງຈາກການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນສຳ ເລັດ ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບພາໃຫ້ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນມີລັກສະນະຟູມເຟືອຍ, ມີການຈັບຈອງດິນ-ປ່າສາທາລະນະຢ່າງຊະຊາຍ . ໃນຂະນະດຽວກັນຍ້ອນຂາດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບພາສີ -ອາກອນຈາກທີ່ດິນ ແລະ ຈາກການມອບ-ໂອນ, ຊື້-ຂາຍ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຖືກຮົ່ວໄຫຼຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ລັດຖະບານ ໄດມອບໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນຫາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ການເຊົ່າ-ສຳປະທານ ແລະ ການບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ, ປ່າຕົ້ນນໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ… ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີການລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ສະເໜີທິດທາງແກ້ໄຂເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຫຼ້າສຸດ, ວັນທີ 15 – 16 ສິງຫາ 2017 ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນສົມບູນກ່ອນຈະສະເຫນີຕໍ່ລັດຖະບານ.
ທ່ານ ສຸປານີ ສຸລິປຸນໂຍ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຈຳປາສັກ ຕ່າງໜ້າ ໃຫ້ຈຸຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ສະເໜີບາງວິທີແກ້ໄຂ

1) ແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ນຳໃຊ້ .

2) ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂການກຳນົດເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຢ່າງລະອຽດຊັດເຈນ.

3) ການຈັດສັນທີ່ດິນ ຕ້ອງໃຫ້ລະອຽດ ສອດຄ່ອງຕາມສະພາບຈຸດພິເສດຂອງດິນ, ຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ຕາມປະເພດດິນ.

4) ຄວນແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການລົງສຳຫຼວດ ໂດຍມີ 8 ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນໃຈກາງ.

5) ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງທີ່ດິນ ທີ່ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງສະເພາະ ແລະ ທີ່ດິນຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ປ່າສະຫງວນກັບປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ; ປ່າສະຫງວນ ກັບແຫຼ່ງທ່ອງທຽ່ວທຳມະຊາດ.

6) ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງອັນໃດດິນລັດ ມອບໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ, ເຊົ່າ – ສຳປະທານ ແລະ ດິນກຳມະສິດ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້.

7) ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເພີ່ມງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ການສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະຫຼຸບເນື້ອທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ.
ໃນໂອກາດປິດກອງປະຊຸມເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ16 ສິງຫາ, ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ບັນຫາຂັດແຍ່ງຈາກທີ່ດິນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັບຈອງບຸກລຸກທີ່ດິນຂອງລັດເປັນຕົ້ນໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ, ເຂດດິນສາທາລະນະ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ທວງໃຫ້ຕ້ອງເລັ່ງລັດແກ້ໄຂໃຫ້ຂາດຕົວ.
ນອກຈາກນີ້, ການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງມີລັກສະນະຕາມໃຈນັກລົງທຶນ ແລະ ບໍ່ມີການກຳນົດເຂດເຊົ່າ-ສຳປະທານ ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະຂອງດິນ ອັນເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນເປັນຕົ້ນ ເຂດທີ່ເໝາະສົມທຳການຜະລິດກະສິກຳ ພັດອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຂດມີປ່າໄມ້ພັດອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນກິດຈະການຕັດໄມ້ເປັນຕົ້ນ.
ທັງນີ້ ຍ້ອມພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນແຜນລະດັບມະຫາພາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ. ດັ່ງນັ້ນການສ້າງແຜນແມ່ນບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດເຂດ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ແນ່ໃສ່ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນກໍ່ຄືຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕ່າງໆມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 026/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2017.

Cr: https://laoedaily.com