ທ່ານເຄີຍຮູ້ບໍ່ວ່າສະໝຸນໄພສາມາດລະງັບກິ່ນກາຍໄດ້ ?

  1. ໝາກຂາມປຽກ: ຄັ້ນເອົານ້ຳຂາມປຽກໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ, ຈາກນັ້ນຕອງໃສ່ແພຂາວບາງໆ, ໃຊ້ນ້ຳໝາກຂາມປຽກ ແທນສະບູໃນຕອນອາບນ້ຳ, ໝາກຂາມປຽກຈະຊ່ວຍກຳຈັດຈຸລັງທີ່ຕາຍແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນມາອີກ. 
  2. ໝາກນາວ: ຊອຍໝາກນາວມາທາໃສ່ບໍລິເວນຂີແຮ້ໃນ ຂະນະທີອາບນ້ໍາ ແລ້ວລ້າງອອກ.

          

3. ໃບສີດາ: ນອກຈາກລະງັບກິ່ນປາກໄດ້ແລ້ວຍັງລະງັບກິ່ນໂຕໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເອົາໃບສີດາປະມານ 6-7 ໃບມາຕຳໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວທາໃສ່ຂີ້ແຮ້, ປະໄວ້ 5 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ.

       

4. ໃບພູ: ເອົາໃບພູມາຍ່ອງ ແລ້ວທາໃສ່ບໍລິເວນຂີ້ແຮ້ຫຼັງຈາກອາບນ້ຳ ເພາະວ່າໃບພູສາມາດຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ ແບັກທີເຮຍ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ.