ທ່ານຮູ້ບໍ່ເງິນເດືອນຄູໃນລາວມີ 9 ຂັ້ນ ແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ກໍານົດແນວໃດ? ໄປອ່ານເລີຍ


ຄູເໝືອນກັບແມ່ຄົນທີ 2 ຂອງລູກ ຜູ້ທີ່ສິດສອນຊຸກຍູ້ໃຫ້ ລູກສິດເປັນຄົນຮູ້ຜູ້ດີ ແລະ ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດເຊັ່ນດຽວກັບແມ່ແທ້ໆ, ເຊິ່ງແນ່ນອນຄູມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດຄືກັບ ລັດຖະກອນບໍລິການທົ່ວໄປ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ແອັດມິນນົກ ຈະມາເບີ່ງ ການຈັດເຂົ້າຊັ້ນ–ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຄູ ດັ່ງນີ້: ອີງຕາມຂໍຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຄູ່ມືແນະນໍາການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນຄູ (ສະບັບປັບປຸງ) ໝວດທີ 4 ມີດັ່ງນີ້:
ມາດຕາທີ 15 ໂຄງສ້າງເງິນເດືອນຄູ: ປະກອບມີ 5 ຊັ້ນ, 95 ຂັ້ນ ແລະ 95 ດັດສະນີ ດັ່ງນີ້:


ຊັ້ນທີ I ປະກອບດ້ວຍ 25 ຂັ້ນ, ແຕ່ດັດສະນີ 156 ເຖິງ 306.
ຊັ້ນທີ II ປະກອບດ້ວຍ 15 ຂັ້ນ, ແຕ່ດັດສະນີ 209 ເຖິງ 365.
ຊັ້ນທີ IV ປະກອບດ້ວຍ 15 ຂັ້ນ, ແຕ່ດັດສະນີ 308 ເຖິງ 538.
ຊັ້ນທີ III ປະກອບດ້ວຍ 15 ຂັ້ນ, ແຕ່ດັດສະນີ 260 ເຖິງ 472.
ຊັ້ນທີ V ປະກອບດ້ວຍ 25 ຂັ້ນ, ແຕ່ດັດສະນີ 389 ເຖິງ 859.


ມາດຕາທີ 16 ການຈັດເຂົ້າຊັ້ນ–ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຄູ
ຄູໃໝ່ທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າຊັ້ນໜຶ່ງ ຕາມປະກາດສະນີຍະບັດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາດັ່ງນີ້:


1.ຊັ້ນຕົ້ນ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 1 ເຖິງ 4, ດັດສະນີ 156 ເຖິງ 165.
2.ຊັ້ນກາງ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 7 ເຖິງ 9, ດັດສະນີ 180 ເຖິງ 190.
3.ຊັ້ນສູງ ຫຼື ອະນຸປປະລິນຍາ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 13 ເຖິງ 15, ດັດສະນີ 212 ເຖິງ 226.
4.ປະລິນຍາຕີ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 16 ເຖິງ 17, ດັດສະນີ 233 ເຖິງ 240.
5.ເໜືອປະລິນຍາຕີ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 17 ເຖິງ 18, ດັດສະນີ 240 ເຖິງ 247.
6.ປະລິນຍາໂທ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 18 ເຖິງ 19, ດັດສະນີ 247 ເຖິງ 254.
7.ເໜືອປະລິນຍາໂທ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 19 ເຖິງ 20, ດັດສະນີ 254 ເຖິງ 261.
8.ປະລິນຍາເອກ ແລະ ທຽບເທົ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 21 ເຖິງ 22, ດັດສະນີ 270 ເຖິງ 279.
9.ເໜືອປະລິນຍາເອກ: ເລີ່ມຕົ້ນຊັ້ນ 1, ຂັ້ນ 22 ເຖິງ 23, ດັດສະນີ 279 ເຖິງ 288.


ດັ່ງນັ້ນ ຄູທີ່ໄດ້ຮັບຕໍ່າແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ນາມມະຍົດ ຖານເງິນເດືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະປັບປ່ຽນໄປຕາມຊັ້ນ–ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຄູ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ, ສ່ວນການຄິດໄລ່ ແລະ ການທຽບຊັ້ນ–ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຄູ ມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ແນະນໍາລະອຽດ.