ທະຫານ vs ນັກໂທດ ໃຜລຳບາກກວ່າກັນ?

- ນັກໂທດວ່າລຳບາກຕ້ອງຖືກຕັດອິດສະຫລະພາບໃນກົງຂັງ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຕາກແດດຕາກຝົນຄືທະຫານ - ນັກໂທດບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າແຫ້ງເຖິງເວລາກິນເຂົ້າພໍ່ແມ່ກໍຍັງສົ່ງໃຫ້ກິນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບທະຫານທີ່ຕ້ອງກິນເຂົ້າແຫ້ງຢູ່ກາງປ່າ ຕ້ອງນຳມາແຊ່ນ້ຳ 45ນາທີຈິ່ງກິນໄດ້ -ນັກໂທດວັນຫນຶ່ງອາດຈະພົ້ນໂທດກັບຄືນເມືອບ້ານ ເມືອຫາຄອບຄົວ ແຕ່ທະຫານເມືີ່ອພົ້ນຫນ້າທີ່ ອາດຈະມີພຽງຜົງກະດູກ ຫລືຮ່າງອັນໄຮ້ວິນຍານກັບເມືອບ້ານກໍເປັນໄດ້. ແລ້ວທ່ານຄິດວ່າໃຜທຸກກວ່າກັນ