ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ( JDB) ເປີດໂຄງການ “ ກອງທຶນຮ່ວມໃຈ “ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທຸກຍາກ

ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ( JDB)ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີ ແລະ ເປີດໂຄງການ “ ກອງທຶນຮ່ວມໃຈ “ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນເຂດທຸກຍາກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງໄດ້ກໍຕັ້ງເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍຈະມີກ່ອງຮັບບໍລິຈາກທີ່ໜ່ວຍລິການຮ່ວມພັດທະນາໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດບໍລິຈາກຜ່ານການ ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີກອງທຶນຮ່ວມໃຈຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.   ຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໂດຍມີທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ພະນັກງານ( JDB) ພ້ອມດ້ວຍລູກຄ້າເຂົ້າຮ່ວມ.

ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ດີຂອງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ຄະນະອຳນວຍການນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໄດ້ປ່ຽນແປງຮູບແບບການບໍລິຫານ ຢ່າງໜ້າມືເປັນຫຼັງມື ຊື່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານການບໍລິການ ໃຫ້ເປັນທີ່ປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າທຸ່ກລະດັບ.

ໂດຍການຊີ້ນຳ ຂອງທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຜູ້ມີວິໃສທັດ ເບີ່ງກວ້າງເຫັນໄກ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາ ທີ່ມີປະສົບການສູງ ພັດທະນາທະນາຄານ ໃຫ້ກາຍເປັນທະນາຄານ ທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ບໍລິການທຸ່ກລະດັບຢ່າງປະທັບໃຈ, ເຊີ່ງສະແດງອອກໃນຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນດັ່ງນີ້ :

1. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເພີ້ມທຶນຈົດທະບຽນຂຶ້ນຕື່ມ ຈາກ 10 ລ້ານໂດລາ ມາເປັນ 50 ລ້ານໂດລາ ເພີ້ມຂື້ນ 4 ເທົ່າຕົວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປັບປຸງຖານະການເງິນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

2. ໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບຕາໜ່າງການບໍລິການ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈາກ 4 ໜ່ວຍບໍລິການໃນປີ 2012 ມາເປັນ 42 ໜ່ວຍບໍລິການໃນປີ 2016 ເຫັນວ່າ ເພີ້ມຂື້ນ 10 ເທົ່າຕົວ ແລະ ແຜນໃນປີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການເພີ້ມເຕີ່ມອີກ 8 ໜ່ວຍບໍລິການ ໃຫ້ເປັນ 50 ໜ່ວຍບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າ ຫຼື ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຂອງທະນາຄານໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

3. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າເພີ້ມຂື້ນ ຈາກ 40,000 ບັນຊີໃນປີ 2012 ມາເປັນ 114,840 ບັນຊີ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂື້ນ 74,840 ບັນຊີ ເພີ້ມຂື້ນເກືອບ 3 ເທົ່າຕົວ

4. ຍອດເງິນຝາກເພີ້ມຂື້ນຈາກ 472 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 2000 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂື້ນ 308 % ຫຼື 3 ເທົ່າຕົວ

5. ພະນັກງານໃນປີ 2012 ມີ 160 ຄົນ ແລະ ປະຈຸບັນ ເພີ້ມຂື້ນເປັນ 500 ກວ່າຄົນ ເພີ້ມຂື້ນ 3 ເທົ່າຕົວ ຫຼື 283% .  

6. ດ້ານສິນເຊື່ອ ໃນປີ 2012 ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 259 ຕື້ກີບ, ປີ2016 ສາມມາດ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ 1,250 ກ່ວາ ຕື້ກີບ ເພີ້ມຂື້ນ 3,6 ເທົ່າຕົວ .

7. ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ປັບປຸງລະບົບ IT ໃຫ້ໃຫ້ທັນສະໄໝຂື້ນກວ່າເກົ່າ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ຄືປ່ຽນແປງລະບົບທະນາຄານ ຈາກລະບົບ Core works ປ່ຽນມານຳໃຊ້ລະບົບ  Core Banking ໃໝ່ ຄືລະບົບ Flexcube ເຊີ່ງເປັນລະບົບທີ່ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ມີຄວາມປອດໄພ, ການປັບປຸງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ການ ພັດທະນາ internet Banking ແລະ Mobile Banking ເຊີ່ງສາມາດ ຈ່າຍຄ່ານໍ້າປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳການດ້ານການເງິນ ຜ່ານມືຖືຂອງທ່ານ, ເຊີ່ງປຽບສະເໝືອນທະນາຄານ ຢູ່ກັບລູກຄ້າຕະຫຼອດເວລາ, ໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນ SMS alert ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ ຜ່ານຂໍ້ຄວາມສັ້ນ SMS ຂອງເຄືອຄ່າຍໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕິດຕາມທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ ຕະຫລອດ 24 ຊົວໂມງ.

8. ອອກຜະລິດຕະພັນ ເອທີເອັມ ເຮລຕີ້ໄລຟ ຄຸ້ມກັນອຸບັດຕິເຫດ ເຊີ່ງແມ່ນໂຄງການ ບັດເອທີເອັມ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ອາລິອັນປະກັນໄພລາວ ສາມາດຄຸ້ມກັນອຸປະຕິເຫດໄດ້ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້ : ຖ້າເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຈະໄດ້ຮັບ 6,000,000 ກີບ ແລະ ຄ່າປີ່ນປົວຈາກອຸປະຕິເຫດ ສູງສຸດ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ. ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 10 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.  ອອກຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ ເພື່ອນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ,ກຳມະກອນ ແລະ ປັນຍາຊົນ ເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ທີ່ຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ສິດທິພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານທະນາຄານ ເປັນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ, ພະນັກງານສາມາດຂໍອະນຸມັດວົງເງິນກູ້ໄດ້ 3 ເທົ່າຂອງເງິນເດືອນ, ສະດວກສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.

9. ສ້າງໂຄງການ ມອບສ່ວນຫລຸດ % ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ JDB ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າທີ່ຖືກລົງ 5-50 %  ພຽງແຕ່ສະແດງບັດ ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານ JDB ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນ ຫຼຸດຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ເຊີ່ງມີຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຮ້ານ

10. ດ້ານກິດຈະກຳ ໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ JDB ໄດ້ອຸປະຖໍາເຮືອຊ່ວງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເຮືອປະເພນີ ທ່າວັດຈັນ ປະຈໍາປີ 2016  ເຮືອຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼື JDB ໄດ້ເປັນທີ່ນືງ ຄອງຂັນຊະນະເລີດ. 

• ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງປີ 2016 ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ,                 

•ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໂຄງການປະກວດນາງສາວລາວປະຈຳປີ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

•ມອບຜ້າຫົມຕ້ານໄພໜາວຈຳນວນ 700 ຜືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ເມືອງ ຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 700 ຜືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ບ້ານຜານາງ ແລະ ເຂດຈຸດສູມ ລານຊຽງ ບ້ານຫວ້ຍໃໝ່ ເມືອງ ຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ      

• ມອບເງິນສົມທົບທຶນສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສົງທີ່ວັດພູຄວາຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ    

• ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຄອມພີວເຕີ້ ຕັ້ງໂຕະ 2 ຊຸດ ຕູ້ໃສ່ເອກະສານ ໃຫ້ຫ້ອງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

• ມອບເງີນສົມທົບທືນໃຫ້ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

• ອຸປະຖໍາງານຄອນເສີດ ເພື່ອການທ່ຽວທ່ຽວ                         

• ມອບເງິນສົມທົບທືນ ສອ້ມແປງຕຶກການຍະບໍາບັດ ຄົນພິການ ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ       

• ມອບສັງກະສີ ເພື່ອມຸງຫຼັງຄາໂຮງຮຽນ ເຂດກຸ່ມບ້ານ ປ່າຮ່າງ ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ     

• ມອບທືນການສຶກສາ ໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆອີກ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ  1, 500,000,000  ກີບ

11. ເພື່ອເປັນການຄືນກຳໄລໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທະນາ ຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຈັດໂປຣໂມຊັນແຈກລົດທຸ່ກປີ ປີລະ 1 ຄັນຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະ 7 ປີ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມລະດົມເງິນຝາກ ໂດຍການແຈກໂຊກໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຝາກເງິນກັບທະນາຄານ, ເຊີ່ງປີ 2016 ນີ້ JDB ກໍ່ໄດ້ແຈກລົດເກງ ນື່ງຄັນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ຝາກເງິນນຳທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ມີຄວາມປະທັບໃຈໃນການຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າ ແຈກແທ້ ແຈກຈີງ.

12. ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສຳລະເງິນ ຜ່ານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ໄດ້ມາໃຊ້ບໍລິການຈ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາເຊັນ :  ບໍລິສັດ ອິອອນ, ບໍລິສັດ ​ໂຕ​ໂຍຕ້າ ທູ​ໂຊ , ບໍລິສັດ ​ໄທ​ເອທ ແລະ  ບໍ​ລິ​ສັດ ກຸງ​ສີ ບໍລິການ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ ຈຳກັດ, ກາ​ນຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ຜ່ານ​ປ່ອງບໍລິການ ​ທະ​ນາຄາ​ນທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຄ່າ​ໂທລະສັບ ​ແລະ ຊື້​​ມູນ​ຄ່າ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື ເຄື່ອຄ່າຍ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ETL.

13 ໃນປີ 2016 ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດລື່ນຄາດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຄືຈະຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 40 ໜ່ວຍບໍລິການ ລື່ນເປົ້າໝາຍເປັນ 42 ໜ່ວຍບໍລິການ        ເປົ້າໝາຍຕົວເລກ ບັນຊີເງິນຝາກ 100 ,000 ບັນຊີ ລື່ນເປົ້າໝາຍເປັນ 114,840 ບັນຊີ ບັນຊີ ເຊີ່ງມັນສະແດງເຖີງວ່າ ລູກຄ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ທະນາຄານ JDB ຕະຫຼອດມາ ເຊີ່ງທັງໝົດນີ້ກໍ່ຍ້ອນການຊີ້ນຳ ນຳພາ ຢ່າງໄກ້ຊິດຈາກ ພັກ-ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືຂັ້ນເທີງ  ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ, ແລະ ການຕັດສິນໃຈສູງຂອງທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ກ້າລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນທະນາຄານທີ່ທັນສະໄໝ, ກ້າລົງທືນ ໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການ ໃຫ້ກະຈາຍຢູ່ທົົ່ວປະເທດ , ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ທຸ້ມເທສະຕິບັນຍາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທະນາຄານໃຫ້ມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

      ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ບໍລິການທາງດ້ານການເງີນແບບຄົບວົງຈອນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍ , ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍທີ່ຈະສະໜອງ ໃຫ້ລູກຄ້າ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມເຕີບໃຫ່ຍ ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ, ສົມກັບຄຳຂວັນ ທີ່ວ່າ ເຕີບໃຫ່ຍໄປພ້ອມກັນ.

 

 

 

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ