ຖືພາໃນໄວຮຽນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງມ່ວນຮູ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ຄິດ

1.ຖືພາມີຄວາມສ່ຽງ

ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຂອງເດັກໃນໄວຮຽນຈະເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ເຕັມທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ພ້ອມໃນການມີລູກດັ່ງນັ້ນຈື່ງເກີດການຕັ້ງທ້ອງຄວາມສ່ຽງສູງຫລາຍບໍ່ວ່າຈະສ່ຽງການເສຍຊີວິດໃນການເກີດຕົກເລືອດຫຼັງເກີດຖືພາເປັນພິດຫຼືເດັກເກີດອອກມາພິການເປັນຕົ້ນຊື່ງພາວະເຫຼົ່ານີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ແລະລູກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະພົບປັນຫາເກີດຢາກຈົນຕ້ອງຜ່າເກີດສຸກເສີນນຳເນື່ອງຈາກແມ່ບໍ່ມີແຮງເບັ່ງ

2.ມີການເຮັດແທ້ງສູງ

ເພາະດ້ວຍໄວທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມສຳລັບການມີລູກເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະເຮັດແທ້ງຊື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສົມຄວນເຮັດຢ່າງຍີ່ງໂດຍການເຮັດແທ້ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຂ້າຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍລິສຸດແຕ່ໂຕແມ່ເອງແມ່ນອາດເກີດພາວະແຊກຊ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຖືງຊີວິດໄດ້ອີກ

3.ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງລ້ຽງລູກທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ

ຈາກຄວາມບໍ່ພ້ອມຂອງພໍ່ແມ່ເອງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ລູກມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເບີ່ງແຍງລ້ຽງລູກທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບຫລາຍພໍແລະຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງໄດ້ ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາທີ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມຂອງພໍ່ແມ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເກີດມີປັນຫາອາການຊືມເສົ້າເພາະຂາດຄວາມຮັກຈາກພໍ່ແມ່

4.ມີປັນຫາການເງີນ

ຈາກຊີວິດທີ່ສົດໃສໃຊ້ຊິວິດແຕ່ລະມື້ໄປກັບການຮຽນແຕ່ຕ້ອງກັບແບກຮັບພາລະຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະຄ່າເບີ່ງແຍງລ້ຽງລູກ,ການເຮັດວຽກຫາເງີນຊື່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຫາການເງີນໄດ້ງ່າຍແລະຕາມມາດ້ວຍປັນຫາການຜິດກັນຈົນເຮັດໃຫ້ເລີກກັນນອກຈາກນີ້ເມື່ອເກີດຄວາມຄຽດຫລາຍມັກຈະມາລົງນຳລູກນຳອີກ

5.ຮຽນບໍ່ຈົບ

ເປັນຜົນກະທົບທີ່ເກີດໄດ້ເພາະເມື່ອຕັ້ງທ້ອງໃນໄວຮຽນກໍ່ຈະຕ້ອງລາອອກຈາກໂຮງຮຽນມາແຕ່ງງານລ້ຽງລູກເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຕ້ອງຢຸດກາງເທີມມີການສຶກສາຕ່ຳສີ່ງທີ່ຕາມມາກໍ່ຄືການຫາເຮັດວຽກທີ່ຊອກໄດ້ຍາກ

6.ເກີດຄວາມຄຽດຫລາຍ

ຈາກປັນຫາທີເຂົ້າມາຫລາຍດ້ານມັກຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ທີ່ທ້ອງໃນຊ່ວງໄວຮຽນຫຼືຖືພາບໍ່ພ້ອມເກີດຄວາມຄຽດສູງຊື່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕາມມາຫລາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນປັນຫາສຸກຂະພາບປັນຫາຄອບຄົວຫຼືສະພາບຈິດໃຈຄົນໃນຄອບຄົວ