ຖິ້ມໄວ້ກາງທາງ - potato

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................