ຕົວຢ່າງໜັງ Jane Got a Gun (2016)

======================

ທີ່ມ່າ: IMDb