ຕາຕາລາງຄະແນນປັດຈຸບັນຂອງ ລາວ ພຣີເມຍລີກ

ຕາຕາລາງຄະແນນປັດຈຸບັນຂອງ ລາວ ພຣີເມຍລີກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກຳລັງເຂັ້ມຂຸ້ນຕິດຕາມໄດ້ທຸກອາທິດ

............................................................................................................................................................................