ຕາດຫ່ຽນ ເມືອງນານ (ຫຼວງພະບາງ)

ຕາດຫ່ຽນ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງນານ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ປະມານ 48 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງນານ ປະມານ 14 ກິໂລແມັດ, ເປັນນ້ຳຕົກຕາດທຳມະຊາດ .