ຕັດໄມ້ບໍ່ບອກເຮົາ

ທີ່ອັດຕະປືພີ່ນ້ອງລາວເທິງຈະມີສ່ວນຫລາຍເມື່ອຫລາຍປີຜ່ານມາລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຄອບຄອງກັມມະສິດຮັກສາດິນຮັກສາປ່າຄືປ່າ ແລະ ດິນຢູ່ເຂດບ້ານໃດກໍໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານນັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາຢູ່ມາປີ 2005 ທາງແຂວງມີນະໂຍບາຍຕັດໄມ້ອອກ ຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ງົບປະມານຂອງແຂວງຕາມໂກ້ຕ້າທີ່ແຂວງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຣັດຖະບານທາງແຂວງຈຶ່ງມອບໃຫ້ເອກຊົນຮັບສັມປະທານຕໍ່ຈຶ່ງມີບໍລິສັດໜຶ່ງໄດ້ຊະນະສັມປະທານໄປ. ເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ຮັບສັມປະທານແລ້ວ ກໍດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຕາມຈຳນວນໂຕ້ຕ້າສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາທີ່ກຳນົດ ພໍດີການ ຂຸດຄົ້ນນັ້ນພັດຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນໝູ່ບ້ານອ້າຍນ້ອງລາວສູງ

ເຖິງວ່າປ່າທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນນັ້ນບໍ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນປ່າຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານກໍຕາມແຕ່ຢູ່ໃນບລິເວນແຫຼ່ງທຳມາຫາກິນຂອງພວກເຂົາ ເມື່ອຊາວບ້ານເຫັນມີການຄຸດຄົ້ນປ່າກໍພ້ອມກັນອອກໄປຫ້າມ ແລະ ຢືດເອົາເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືລົດລານພາຫານະຈົນໝົດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນເຈລະນາກັບຊາວບ້ານ ແນວໃດ ກໍບໍ່ໄດ້ຢືນການຄຳດຽວວ່າ“ພວກທ່ານມາລັກຕັດໄມ້ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາດພວກເຮົາ”ເລື່ອງດ່ັງກ່າວຈຶ່ງຮ້ອນເຖິງ ເຈົ້າແຂວງຕ້ອງລົງມາໄກ່ເກຍ.ເຈົ້າແຂວງ:ພີ່ນ້ອງທັງ ຫລາຍທາງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ສຳປະທານແກ່ບໍລິສັດ ນັ້ນຕັດໄມ້ເພື່ອລາຍໄດ້ເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງ ແລ້ວ.ຊາວບ້ານ:ເຈົ້າແຂວງອະນຸຍາດກໍຕາມແລ້ວເຈົ້າແຂວງ, ແຕ່ພວກ ເຮົາບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດເຈົ້າແຂວງຊິມີສິດຫຍັງ? ເຈົ້າແຂວງ:ອັນນີ້ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງແຂວງ ເພື່ອໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ ແຂວງເຮົາ.ຊາວບ້ານ: ທ່ານມອບດິນມອບປ່າໃຫ້ເຮົາຮັກສາແລ້ວທ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນ ມາຕັດ ແລ້ວບໍ່ບອກເຮົາບໍຄວາມພວກ ເຮົາບໍໍ່ໃຫ້ຕັດແລ້ວຂ້າມໜ້າຂ້າມຕາເຮົາ.

.............................................................................................................................................................