ຕັດເກມແບບບໍ່ມີນໍ້າໃຈນັກກິລາ

ການກະທຳໃນເກມ ຫລິ້ນໃນເກມຄືມິດຕະພາບທີ່ດີ ແຕ່ໃນເກມນີ້ ຄິດອອກເປັນຫ່ວງວ່າ ນໍ້າໃຈບໍ່ໄດ້ອອກມາຈາກຜູ້ກະທຳເລີຍ

ເບິ່ງຄລິບຕອນຢູ່ໃນເດີ່ນ

ນອກເດີ່ນ