ດີຫຼືບໍ່ຫຼຸດຄວາມອ້ວນດ້ວຍການດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ແທນອາຫານ

ການຫຼຸດຄວາມອ້ວນດ້ວຍການດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ແທນອາຫານນັ້ນສາມາດແຍກອອກເປັນປະເດັນຫຼັກໆໄດ້ດັ່ງນີ້

1.ດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ເປັນຫຼັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບປະທານອາຫານອື່ນເລີຍ ແບບນີ້ສົ່ງຜົນເສຍຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະວ່ານໍ້າຫມາກໄມ້ບໍ່ສາມາດໃຫ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ເພາະມັກຈະມີພຽງແຕ່ນໍ້າຕານ,ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ເທົ່ານັ້ນ,ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານທີ່ຈໍາເປັນ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຂົ້າສູ່ພາວະຂາດສານອາຫານແທນທີ່ຮ່າງກາຍຈະດຶງໄຂມັນສະສົມມາໃຊ້, ແຕ່ຈະເລັ່ງສະສົມໄຂມັນເພື່ອຮັກສາພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍໝັກເພີ່ມຂື້ນ,ເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກບໍ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຍາວ ນີ້ຍັງບໍ່ນັບລວມເຖິງຫມາກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ມີຄວາມຫວານຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບນໍ້າຕານເກີນຄວາມຈໍາເປັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດນໍ້າ!ັກເປັນໄປໄດ້ຍາກອີກດ້ວຍ.

2.ດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ບາງມື້ ກໍລະນີນີ້ກໍ່ບໍ່ສົມຄວານຢູ່ດີເພາະນໍ້າຫມາກໄມ້ມີສານອາຫານທີ່ບໍ່ຄົບຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄປຂັ້ນຕົ້ນ, ແຕ່ອາດເປັນຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຮັບປະທານອາຫານມື້ກ່ອນໜ້າມາຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວຈຶ່ງຮັບປະທານນໍ້າຫມາກໄມ້ແທນເພື່ອໃຫ້ຜ່ານມື້ນັ້ນໄປໄດ້ໂດຍທ້ອງບໍ່ວ່າງຈົນເກີນໄປ.

3.ດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ລະຫວ່າງມື້ອາຫານກໍລະນີນີ້ເບິ່ງຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເນື່ອງຈາກການດື່ມນໍ້າຫມາກໄມ້ລະຫວ່າງມື້ອາຫານເຮັດໃຫ້ເຮົາອິ່ມໄວຂື້ນ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານມື້ນັ້ນໄດ້ນ້ອຍລົງຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້.

ການຫຼຸດນໍ້າໜັກທີ່ໄດ້ຜົນນັ້ນ ເຮົາຄວນຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຄົບທຸກມື້ ແຕ່ຮັບປະທານໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍລົງ ແຕ່ອາຫານທີ່ຮັບປະທານມີຄວາມຫຼາກຫຼາກ,ເນັ້ນຜັກ,ຫມາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງອອກກໍາລັງກາຍນໍາ ຢ່າຮັກສະບາຍເກີນໄປ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ຢ່າງໄດ້ຜົນແລ້ວ