ຍ້ອນຢາກງາມເປັນເຫດ! ສາວປະເພດສອງຕ້ອງທົນທໍລະມານລໍຖ້າຄວາມຕາຍເພາະແບບນີ້

ອຸທອນຫອນເຕືອນໃຈໃຫ້ກັບຊາຍບໍ່ຈິງຫລືຍິງແທ້ໆ ຜູ້ແສ້ຜູ້ສາວທີ່ຮັກສວຍຮັກງາມໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢາກມີຜິວຂາວ. ເມື່ອສາວປະເພດສອງຜູ້ຫນຶ່ງ (ຂໍສະຫງວນຊື່) ເປັນຄົນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ດ້ວຍຄວາມຢາກສວຍຢາກງາມເລີຍຕັດສິນໃຈສັກຜິວຂາວ (ສານກູຕາໄທໂອນ) ນຳຫມໍລາຄາຖືກ. ເມື່ອສັກແລ້ວກໍໄດ້ມີຜິວຂາວໃສສົມໃຈປາຖະຫນາໄປໄລຍະຫນຶ່ງ ແຕ່ທ້າຍທີ່ສຸດກູຕ້າໄທໂອນກໍເປັນພິດ ເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງຜິວຫນັງຮຸນແຮງ ຕົນໂຕມີຮອຍດ່າງ, ເປັນກະຕູດກະຕີດຫນ້າຢ້ານ ຈຳຕ້ອງນອນຮອງໃບຕອງດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ. Cr. Noy hit noy