ຍຸດທະສາດເດັດຂອງຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ

ເວົ້າເຖິງຄຸນນະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ຖືວ່າມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງບັນດາປະເທດ ໃນ ASEAN ເນື່ອງຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາປະເທດໃຫ້ເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາ ໃນປີ 2020 ຈຶ່ງມີຄວາມເປັນໃນການນຳໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດ ຂອງສສ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໃສ່ ການພັດທະນາການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນກໍຄືແຮງງານທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ.

ໃນຍຸດທະສາດ ດ້ານການສຶກສາ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ສຸມໃສ່ ພັດທະນາ ຄຸນະພາບ ການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ໃນຫລາຍສາຂາເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີ ອຸດສາຫະກໍາ, ກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ ປະເທດ, ການຈັດການ ທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າເປັນຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງແຮງງານ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດແຂ່ງຂັນ ໃນຕະຫລາດແຮງງານ ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພ້ອມນີ້ ຜົນການສຳຫລວດ ດ້ານປະຊາກອນ ຂອງປະເທດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປະຊາກອນ ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ມີຈໍານວນສູງເຖິງ 84 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ 53% ແມ່ນຢູ່ໃນໄວ ກໍາລັງເຮັດວຽກ, ອາຍຸກໍາລັງ ແຮງງານ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 26 ປີ, ອັດຕາການ ອ່ານອອກຂຽນ ໄດ້ສະເລ່ຍແມ່ນ 90% ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຄືສິ່ງທີ່ ລັດຖະບານ ຖືວ່າເປັນຂໍ້ ໄດ້ປຽບດ້ານ ການພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ຖ້າຫາກສາມາດ ພັດທະນາ ໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານ ເຫລົ່ານີ້ເປັນແຮງງານ ທີ່ມີສີມື ກໍຈະເປັນພະລັງຊ່ວຍ ຂັບເຄື່ອນ ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ.

Cr: http://kpl.gov.la