ຍຸງມັກກັດຄົນປະເພດໃດ

ເຄີຍສັງເກດບໍ່່ວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຍຸງຈຶ່ງມັກກັດເອົາກັດເອົາ ແຕ່ບາງຄົນຍຸງພັດບໍ່ມັກກັດ ປະຈຸບັນມີຍຸງຫຼາຍກວ່າ 3500 ສາຍພັນ ແລະ ຍຸງກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ.....

-ມັກກັດຄົນໂຕໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າຄົນໂຕນ້ອຍ ເພາະວ່າຄົນໂຕໃຫຍ່ມີພື້ນທີ່ຜິວໜັງຫລາຍກວ່າ

-ມັກກັດຄົນຖືພາຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືພາ ເພາະວ່າຄົນຖືພາມີພື້ນທີ່ຜິວໜັງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂຕອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ເຫືອອອກງ່າຍຂຶ້ນ

-ມັກກັດຄົນທີ່ມີກິ່ນໂຕ, ກິ່ນເຫື່ອ ຍຸ່ງມັກກິນໂຕຂອງຄົນບາງຄົນ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະກັດກ່ອນຄົນອື່ນ

-ມັກກັດຄົນທີ່ດື່ມເຄື່ອງດື່ມ ແອວກໍຮໍ ເພາະວ່າ ແອວກໍຮໍ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທີ່ຜິວໜັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ກິນໂຕແຮງຂຶ້ນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຄົນ ເພາະບາງຄັ້ງຍຸງກໍ່ເລືອກຄົນບາງຄົນບາງໂດຍຫາສາເຫດບໍ່ໄດ້ຄືກັນ

----------------------------------

ອ້າງອີງຈາກ: http://www.xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com/