ຍຸງ!!ມັກກັດຄົນແບບໃດ?

   ພວກທ່ານເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເວລານັ່ງຢູ່ນຳກັນຫຼາຍຄົນແລ້ວຕ້ອງມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຖືກຍຸງກັດຕະຫຼອດແຕ່ບາງຄົນຖືກກັດໜ້ອຍ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້ວ່າບໍ່ຖືກກັດເລີຍ. ປັດຈຸບັນພົບວ່າ ຍຸງມີຫຼາຍກວ່າ 3500 ສາຍພັນ ແລະ ຍຸງມີແນວໂນ້ມວ່າຈະມັກກັດຄົນທີ່ :

- ມັກກັດຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍ ເພາະວ່າຜູ້ໃຫຍ່ມີເນື້ອທີ່ຜິວໜັງຫຼາຍກວ່າ

- ມັກກັດຄົນຖືພາຫຼາຍກວ່າຄົນທຳມະດາ ເພາະຄົນຖືພາມີເນື້ອທີ່ຜິວໜັງຫຼາຍກວ່າ ໂຕອຸ່ນ ຫຼື ຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ເຫື່ອອອກງ່າຍຂຶ້ນ

- ມັກກັດຄົນທີ່ມີກິ່ນໂຕ ກິ່ນເຫື່ອ ຍຸງມັກກິ່ນໂຕຂອງຄົນບາງຄົນ ແລະ ເລືອກທີ່ຈະກັດຄົນນັ້ນກ່ອນຄົນອື່ນ

- ຍຸງມັກກັດຄົນທີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ເພາະເຫຼົ້າເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທີ່ຜິວໜັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ກິ່ນໂຕແຮງຂຶ້ນ