ຊ່າງພາບ Chris McVeigh ຖ່າຍພາບກະຮອກກັບຂອງຫຼິ້ນ ໃຊ້ເວລາ 4 ປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Photoshop ຊ່ວຍ

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------