ຊຳຊຸງແກຮນໃໝ່ໆ

ຂາຍຊຳຊຸງແກຮນ

ສີ: ຟ້າແກ່

ສະພາບ: ຫາແຕ່ເກະກອ໋ງໄດ້ 1 ອາທິດ

ລາຄາ: 1.000.000 ກີບ

ໂທ: 02056658999

ທີມາ: Facebook/ Darut Zn