ຊາວກຳປູເຈຍກິນນ້ຳປົນເປືອ້ນຢາຂ້າແມງໄມ້ ຊີວິດ 10 ສົບ -ປ່ວຍນັບຮ້ອຍ

 ພົບຊາວບ້ານໃນກຳປູເຈຍເສີຍຊີວິດ 10 ລາຍ ບາດເຈັບນັບຮ້ອຍຫລັງກິນນ້ຳທີ່ຄາດວ່າບົນເປື້ອນຢາຂ້າແມງຈາກແຫລ່ງນ້ຳທີ່ໃຊ້ປະທັງຊີວິດ

  ວັນທີ່ 06/05/2018 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກຳປູເຈຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ຢູ່ເມືອງກະແຈະຂອງກຳປູເຈຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 10 ຄົນ ມີອາກາດປ່ວຍອີກຫລາຍກວ່າ 120 ຄົນ ຫລັງຈາກກິນນ້ຳທີ່ຄາດວ່າຈະປົນເປື້ອນຢາຂ້າແມງຈາກຄ່ອງນ້ຳທີ່ຊາວບ້ານໃຊ້ກິນ ແລະ ເຮັດປຸງແຕ່ງອາຫານໂດຍທີ່ຊາວບ້ານເລີ່ມມີອາການປ່ວຍຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາມີອາການຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ວິນຫົວ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ຊື່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກຄ່ອງນ້ຳແລະອາຫານໄປກວດສອບເພືອລໍຖ້າຜົນຈາກຫ້ອງທົດລອງ

  ຕຳຫລວດໃນພື້ນທີ່ຄາດວ່າອາດຈະແມ່ນມາຈາກໂຮງງານຟາມໃກ້ຄຽງທີ່ໃຊ້ຢາຂ້າແມງແລະປົນເປື້ອນລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳແລະອາຫານປົນເປື້ອນທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ພົບເຫັນຫລາຍຄັ້ງ ສ່ວນການກວດສອບສຸກຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ພົບໄດ້ຕະຫລອດ ແລະ ກົດຫມາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດ