ຈັດອັນດັບ"ຂອງເຫຼວ"15ຊະນິດ ທີ່ມີຄ່າລາຄາທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຈັດອັນດັບ"ຂອງເຫຼວ"15ຊະນິດ ທີ່ມີຄ່າລາຄາທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ

 ຈະມີແນວທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກບໍ່ ຕ້ອງເຂົ້າໄປເບິ່ງພ້ອມກັນເລີຍ


1.ນຳ້ຢາລົບຄຳຜິດ-ແກລລອນລະ5.000ບາດ(ເງິນໄທ)


2.ຢາເພນິຊິລລິນ-ແກລລອນລະ7.500ບາດ(ເງິນໄທ)


3.ນຳ້ມັນແພທຊູຣີ່ ຫລືນຳ້ມັນຫອມລະເຫີຍພິມເສນ -ແກລລອລລະ20.000ບາດ(ເງິນໄທ)


4.ເລືອດມະນຸດ-ແກລລອນລະ45.000ບາດ(ເງິນໄທ)


5.ກຣົດແກມມາໄຮດຣອກຊີບິວທີຣິກ-ແກລລອນລະ73.000ບາດ


6.ນຳ້ຢາທາເລັບ-ແກລລອນລະ73.000ບາດ(ເງິນໄທ)


7.ຫມຶກພິມສີດຳ-ແກລລອນລະ80.000ບາດ(ເງິນໄທ)


8.ປຣອທ-ແກລລອນລະ98.000ບາດ(ເງິນໄທ)


9.ອິນຊູລິນ-ແກລລອນລະ 435.000ບາດ


10.ນຳ້ຫອມແຊແນວ Chanel No.5-ແກລລອນລະ773.000ບາດ(ເງິນໄທ)


11.ເລືອດແມງດາທະເລ-ແກລລອນລະ1.7ລ້ານບາດ(ເງິນໄທ)


12.ສານເສບຕິດແອລເອສດີ(LSD)-ແກລລອນລະ3.6ລ້ານບາດ(ເງິນໄທ)


13.ພິດງູຈົງອາງ-ແກລລອນລະ4.5ລ້ານບາດ


14.ພິດແມງປ່ອງ-ແກລລອນລະ1.14ພັນລ້ານບາດ


15.D'Malfi Limoncello Supreme ເຄື່ອງດື່ມແອລກໍຮໍທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ-ແດ້ວລະ1.18ພັນລ້ານບາດ