ງານເຂົ້າພັບດັງໃນວຽງຈັນ!! ເມື່ອລູກຄ້າໄປໃຊ້ບໍລິການແລ້ວພົບແບບນີ້

        ເລື່ອງມັນມີຢູ່ວ່າ ມີລູກຄ້າທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ Marina Pub ແລ້ວຕົນເອງໄດ້ສັ່ງເບຍມາຈໍານວນ 2 ແກັດ ເຊິ່ງກໍເທົ່າກັບ 48 ປ໋ອງ ແຕ່ເວລາເອົາໃບເກັບເງິນມາ ປະກົດວ່າມີ 58 ປ໋ອງ. ຈຶ່ງຮູ້ຕົວວ່າຕົນເອງຖືກພະນັກງານດັ່ງກ່າວເອົາປຽບແລ້ວ. ນອກຈາກຮ້ານບັນເທີງດັ່ງກ່າວກໍຍັງມີອີກຫຼາຍຮ້ານທີ່ພະນັກງານມັກເອົາປຽບລູກຄ້າເປັນປະຈໍາ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຮ້ານທີ່ເປັນພັບ ຫຼື ບັນເທີງກາງຄືນແບບນີ້, ອາໃສຊ່ວງທີ່ລູກຄ້າເມົາແລ້ວສວຍໂອກາດໂກງ.

       ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຕາມທີ່ລູກຄ້າບອກທາງຮ້ານຈຶ່ງໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນວ່າໄດ້ຮູ້ບຸກຄົນທີ່ເຮັດແບບນັ້ນແລ້ວ ແລະ ໄດ້ລົງໂທດໂດຍການໄລ່ອອກວຽກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ເພາະຮ້ານມີກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ກະທໍາຜິດ. ຕາມກໍລະນີທີ່ລູກຄ້າພົບນີ້ຄື ພະນັກງານໄດ້ເບີກເບຍອອກມາຈາກເຄົາເຕີຈໍານວນ 58 ປ໋ອງ ແຕ່ລູກຄ້າສັ່ງພຽງ 48 ປ໋ອງ ແລະ ກັກເອົາໄວ້ເພື່ອທີ່ຈະໄປຂາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າຄົນອື່ນຕໍ່ ເພື່ອເອົາລາຍໄດ້ເຂົ້າກະເປົ໋າຕົນເອງ. 

    ເຖິງລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການທາງຮ້ານບັນເທີງ ມາລິນາ ໃຫ້ຊາບວ່າ: ຖ້າຫາກບໍ່ມີໃບເກັບເງິນຫ້າມຈ່າຍເງິນເດັດຂາດ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານສົງໄສວ່າຖືກພະນັກງານເອົາປຽບໃຫ້ນໍາບິນມາສອບຖາມທີ່ເຄົາເຕີທັນທີ. ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນການຖືກເອົາປຽບ ແລະ ທາງຮ້ານກໍໄດ້ອອກມາຂໍໂທດທາງລູກຄ້າເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກໃນຕໍ່ໄປ...