ຄົນ 6 ປະເພດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ບໍ່ຄວນຄົບໃຫ້ເສຍເວລາ !!! ຖ້າທ່ານໃດທີ່ກໍາລັງມີຢູ່ກໍ່ຄວນພິຈາລະນາດ່ວນ !

ພົບຄົນພານ ພານພາໄປຫາຜິດ ພົບບັນດິດບັນດິດພາໄປຫາຜົນ ສຸພາສິດນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທຸກຍຸກທຸກສະໄໝ ເພາະການພົບປະໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີນັ້ນມີສ່ວນພາເຮົາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຄັດຈ້ອນວ່າໝູ່ຄົນໃດທີ່ເຮົາຄວນຕັດຂາດອອກໄປຈາກຊີວິດ

  1. ເອົາໂຕເອງເປັນໃຫຍ່ ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຈະຮັບຟັງ ຮັບເອົາຄໍາເຫັນຂອງຄົນອື່ນມາພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງຕົວເອງ ເຮັດຕາມທີ່ຕົວເອງຄິດພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຄົນນັ້ນບໍ່ມີໃຜຢາກຮ່ວມວຽກນໍາ ແລະ ບໍ່ສົມຄວນໃຊ້ຄໍາລ່າໝູ່ຮ່ວມນໍາອີກ
  2. ຄົນທີ່ມັກຕໍາໜິຄົນອື່ນ ສໍາລັບໝູ່ບາງຄົນບໍ່ເຄີຍມີເລື່ອງສ້າງສັນມາໂອ້ລົມນອກຈາກຕໍາໜິຄົນອື່ນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຕໍາໜິຕົວເອງ ຊຶ່ງຄົນປະເພດນີ້ເຮົາບໍ່ຄວນພົບປະໃຫ້ເສຍເວລາ
  3. ອາໄສໃຫ້ໝູ່ຊ່ວຍຕະຫຼອດ ເຖິງວ່າການເປັນໝູ່ເພື່ອນ ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນເວລາເດືອດຮ້ອນ ແຕ່ຖ້າໝູ່ຄົນໃດທີ່ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອທຸກເລື່ອງ ເຖິງວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະສາມາດເຮັດເອງໄດ້ກໍ່ບໍ່ຍອມເຮັດ ຄົນແບບນີ້ຄວນອອກຫ່າງໄວ້ ເພາະຄົນຜູ້ນັນບໍ່ແມ່ນໝູ່ຕາຍຂອງເຈົ້າແນ່ນອນ
  4. ບໍ່ຮູ້ຈັກຂອບເຂດຂອງຄໍາວ່າໝູ່ ເຖິງຈະເປັນໝູ່ສະໜິດກັນກໍ່ຄວນຮັບຮູ້ຄໍາວ່າເກງໃຈ ໂດຍສະເພາະໝູ່ບາງຄົນທີ່ມັກເອົາປຽບຄົນອື່ນ ໃຊ້ຄໍາເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຈິດໃຈຂອງຄົນອື່ນ ຊຶ່ງໝູ່ແບບນີ້ຄວນຕັດຄວາມສໍາພັນ ໃຫ້ເຫຼືອພຽງຄົນທີ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນ
  5. ໝູ່ທີ່ພາເຮັດແຕ່ແນວບໍ່ດີ ແນ່ນອນວ່າໃນຊີວິດໄວໝຸ່ມຫຼາຍຄົນກໍ່ຕ້ອງການຢາກລອງສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ທ້າທາຍຢູ່ສະເໝີ ແຕ່ຖ້າໝູ່ບາງຄົນທີ່ບໍ່ເຄຍຊວນເຮົາເຮັດກິດຈະກໍາສ້າງສັນ ກົງກັນຂ້າມກັບຊວນເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເລື້ອຍໆ ໝູ່ແບບນີ້ເຮົາຄວນຖອຍຮ່າງອອກມາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ
  6. ຢືມເງິນແຕ່ບໍ່ສົ່ງຄືນ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນໝູ່ເພື່ອນແຕກແຍກຍ້ອນເລື່ອງເງິນ ຖ້າຫາກວ່າໝູ່ຄົນໃດທີ່ຢືມເງິນເລື່ອຍໆແຕ່ບໍ່ຍອມສົ່ງຄືນ ເມື່ອທວງຖາມກໍ່ເລື່ອນມື້ໄປເລື່ອຍໆ ຖ້າຫາກວ່າມີການເລື່ອນໄປຕະຫຼອດຄົນຜູ້ນັ້ນກໍ່ບໍ່ສົມຄວນເອີ້ນວ່າ ໝູ່ອີກຕໍ່ໄປ