ຄຸນ ແລະ ໂທດ ຈາກການກິນຂອງສົ້ມ

ຜົນເສຍຈາກການກິນສົ້ມ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການກິນຫວານ ແລະ ກິນເຄັມແລ້ວຖືວ່າບໍ່ຮຸນແຮງຫລາຍ ແຕ່ຖ້າກິນສົ້ມ ຫລາຍເກີນໄປກໍບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງການເໝືອນກັນ ຄວາມສົ້ມນັ້ນມີຢູ່ສອງຢ່າງດ້ວຍກັນຄື ຄວາມສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະ ແລະ ຄວາມສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.
ຄວາມສົ້ມຈາກສານສັງເຄາະ ໃນນໍ້າສົ້ມທີ່ພວກເຮົາແຕ່ງກິນ ຊຶ່ງມີສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນຄື Glacial Acetic Acid ທີ່ເປັນ ໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດລົດສົ້ມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ ກົດຊີຕຣິກ ” ໃຫ້ຄວາມສົ້ມທົດແທນໝາກນາວ ຊຶ່ງຖ້າກິນໃນປະລິມານໜ້ອຍ ກໍບໍ່ ເປັນຫຍັງ ແຕ່ຖ້າກິນປະລິມານຫລາຍໆ ຈະເຫັນວ່າມີຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແທ້. ຄວາມສົ້ມຈາກໝາກໄມ້ເຊັ່ນ ໝາກນາວ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກຂາມ, ໝາກຍົມ, ໝາກນັດ ແລະ ອື່ນໆ ຈະບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫລາຍ.

ປະໂຫຍດຂອງການກິນສົ້ມ:
+ ແກ້ໄອເຈັບຄໍ ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວ 2-3 ໜ່ວຍ ປະສົມກັບນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການເຈັບຄໍໄດ້ດີ ເພາະນໍ້າໝາກ ນາວຈະຊ່ວຍແກ້ອາການໄອໄດ້ ແລະ ນໍ້າເຜິ້ງຊ່ວຍຜ່ອນເບົາອາການເຈັບຄໍ.
+ ປ້ອງກັນການເປັນຫວັດ ໝາກນາວນັ້ນອຸດົມໄປດ້ວຍ ວິຕາມິນ ເຊຖ້າກິນປະຈໍາຈະຊ່ອຍຫລຸດຜ່ອນ ຫຼື ປ້ອງກັນຈາກ ການເປັນຫວັດ.
+ ຊ່ອຍກະຕຸ້ນການຍ່ອຍອາຫານ
+ ຊ່ອຍບັນເທົາອາການຫິວນໍ້າ

ຜົນເສັຍຂອງການກິນສົ້ມ:
+ ທຳລາຍແຂ້ວ ກົດຈາກອາຫານທີ່ມີລົດສົ້ມ ຈະກັດຊັ້ນເຄືອບແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຫ້ຽນທັງທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ ເກີດອາການເຂັດແຂ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອັດແຂ້ວກະທຳໄດ້ຍາກ ເພາະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທຸກເຫລັ້ມ ພາໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
+ ຖອກທ້ອງ ການກິນອາຫານລົດສົ້ມຫລາຍເກີນໄປ ມັກເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງຮ້ອນໃນ ແລະ ລະບົບນໍ້າຢາງເຫລືອງໃນຮ່າງກາຍ ມີບັນຫາ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຊົາຊ້າ.
+ ກະດູກຜ່ອຍ ຄວາມສົ້ມທີ່ໄດ້ຈາກ ນໍ້າສົ້ມປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຖິງຈະຊ່ອຍກໍາຈັດກິ່ນຄາວ ແລະ ຫລຸດບັກເຕຣີໃນອາຫານ ແຕ່ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບກະດູກໄດ້, ສ່ວນໝາກໄມ້ທີມີລົດສົ້ມຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜິວພັນ.