ຄຸນໂຫຍດຂອງໝາກເລັ່ນ

-ໃນໝາກເລັ່ນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງໜ້າເຮັດໃຫ້ໜ້າບໍ່ແຫ້ງ ໂດຍເອົາໝາກເລັ່ນມາປາດບາງໆແລ້ວວາງເທິງໜ້າ.

-ໝາກເລັ່ນມີສານຕ້ານໂມເລກຸນ ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຜິວໜັງຫ່ຽວ

-ໝາກເລັ່ນມີນ້ຳແລະນ້ຳຕານ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົດຊື່ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ

-ຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາ ເພາະໝາກເລັ່ນມີວິຕາມິນເອສູງ.

-ຊ່ວຍໃນການຮັກສາສິວ ໂດຍເອົານ້ຳໝາກເລັ່ນມາທາໜ້າ ຫຼື ປາດເປັນບາງໆວາງເທີງໜ້າ.

-ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມ.

-ຊ່ວຍປ້ອງກັນເລືອດອອກຕາມເຟັ້ນແຂ້ວ

-ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ

-ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫຼອດເລືອດແຂງໂຕ

-ຊ່ວຍລຸດອາການເກີດໂລກຫົວໃຈ

-ຊ່ວຍໃນການຂັບຍ່ຽວ ຮັກສາໂລກນິ່ວ

-ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍໄດ້ດີຂື້ນ.

-ຊ່ວຍລົດກີ່ນປາກ ເພາະໝາກເລັ່ນຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອລາ

-ຊ່ວຍລຸດຜ່ອນອາກາດເຈັບປວດຈາກອາການຟົກຊ້ຳ