ຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຢາກເທໃຈໃຫ້ຜູ້ຊາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ !

- ຜູ້ຍິງກວ່າ 2.000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປີ (ຫຼືກຸ່ມມະວເລນ້ຽວ) ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ກໍາລັງເບິ່ງຫາຫວານໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດຕອບຄໍາຖາມເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນແຮງດຶງດູດໃຫ້ພວກເຂົາຢາກໃຫ້ໃຈຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດ

- ເມື່ອມາຮອດເລື່ອງຂອງຮູບລັກສະນະ ອູປະນິໄສ ແນ່ນອນວ່າເຮົາອາດມີສຽງເລັກືນ້ອຍໆໃນຫົວທີ່ບອກວ່າ ຄົນນີ້ກະໂອເຄໃດ ແລະ ເລີ່ມເບິ່ງວ່າຄວາມສໍາພັນນີ້ເບິ່ງຄືມີອານາຄົດໃຊ້ໄດ້ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າຂ້ອຍອາດຈະຍອມມອບກາຍແລະໃຈໃຫ້ຊາຍຄົນນີ້ກໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງນັນມັກມາຈາກການຕັດສິນໃຈເບິ່ງວ່າຄົນຄົນໜຶ່ງມີຄຸນສົມບັດພຽງພໍຈະເປັນຄູ່ໃຈ 

ແລະຄູ່ກາຍຂອງເຈົ້າເອງ ເວັບເຊ້ທາເວເອເຈນ Sunshine.co Uk ຂອງອັງກິດຖາມຄໍາຖາມຜູ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ 2.000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-35 ປິີ  (ຫຼືກຸ່ມມະວເລນ້ຽວ) ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ກໍາລັງເບິ່ງຫາຫວານໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນທຸກໄວໂດຍຕັ້ງຄໍາຖາມເຖິງສິ່ງທີ່ດຶງດູດໃຈພວກເຂົາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕົວຊາຍໜຸ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍອມມອບຕົວແລະ

ຫົວໃຈໃຫ້ ເຊິ່ງຄໍາຕອບທີ່ໄດ້ແມ່ນໜ້າສົນໃຈແຕ່ຈະເປັນຄວາມເທ້ຊວນຫຼົງ ກ້າມທ້ອງແໜ້ນໆ ມັກແລ່ນມາລາທອນ ຫຼື ເບິ່ງໜັງເວດສ ແອນເດີສັນ ຄືກັນຫຼືບໍ່ ? ເມື່ອມາເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງຮູບລັກອຸປະນິໄສ ແລະ ເລື່ອງຄວາມລໍ້າລວຍຜູ້ຍິງຈໍານວນ 89% ເຜີຍວ່າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບທັດສະນະຄະຕິນິໄສມາເປັນອັນດັບ 1 

ແຊງໜ້າໃບໜ້າຫຼໍ່ແລະປັດໃຈທີ່ເຫຼືືອ (ໃຜແດ່ທີ່ບໍ່ຢາກໄດ້ຄົນທີ່ດູແລເຮົາໃນຍາມທີ່ເຮົາບໍ່ສະບາຍ)

ແລະນີ້ຄື 10 ຄຸນສົມບັດທີ່ສາວໆຄົ້ນຫາໃນຕົວຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດຈົນຢາກເທໃຈໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ :

- ຄວາມໃສ່ໃຈດູແລເອົາໃຈໃສ່ 89 %

- ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ 77 %

- ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ 75 %

- ໃຈຮັກໃນການເດີນທາງ 69 %

- ມີອາລົມຕະລົກ 62 %

- ມີແຜນຢາກສ້າງຄອບຄົວ 50 %

- ສາມາດຂັບລົດໄດ້ມີລົດໃຫຍ່ 47%

- ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພດສູງ 44%

- ເຂົ້າສັງຄົມໄດ້ 41 %

- ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ 38 %