ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໃບກະເຜົາ

- ໃບສົດຂອງກະເຜົາຈະມີກີ່ນຫອມປະກອບມີໄລນາລູອອນ(linlool)ແລະເມທິຄາວິຄອນ(methylchavicol)ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມແກ້ທ້ອງອຶດແກ້ປວດທ້ອງບຳລຸງທາດໃນຮ່າງກາຍ

-ໃບແຫ້ງກະເຜົານຳມາບົດໃຊ້ຊົງກິນເປັນຊາສາມາດຊ່ວຍຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂລກບາງຊະນິດຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີບາງຊະນິດ

-ເມັດຂອງກະເຜົາເອົາເມັດໄປແຊ່ນ້ຳເມັດຈະເປັນສີຂາວເອົາໄປພອກໃນບໍລິເວນຕາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕາຊ້ຳ

-ຮາກຂອງກະເຜົາໃຊ້ຮາກແຫ້ງ ຕົ້ມກິນຊ່ວຍແກ້ໂລກອາຫານເປັນພິດ