ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກແພວ

+ລຳຕົ້ນແລະໃບຂອງຜັກແພວ.

- ຊ່ວຍຂັບລົມໃຍກະເພາະອາຫານ.

- ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ.

- ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ.

- ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ.

- ແກ້ອາການຖອກທ້ອງ.

- ຮັກສາໄຂ້ຫວັດ.

- ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍໃຊ້ຮັກສາໂລກຜິວໜັງ.

- ຮັກສາຂີ້ກາກ.

- ຮັກສາບາດອັກເສບ.

- ຊ່ວຍດັບກີ່ນປາກ.

- ຮັກສາບາດໃນຊ່ອງປາກ.

- ປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.

- ປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

- ປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ.

- ບຳລຸງເລືອດປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈແລະຫຼອດເລືອດ.

- ລຸດການເກີດໂລກຫົວໃຈວາຍ.

- ປ້ອງກັນຫົວໃຈຂາດເລືອດ.

+ ຮາກຂອງຜັກແພວໃຊ້ຮັກສາບາດຕິດເຊື້ອຮັກສາໂລກຜິວໜັງ.