ຄຸນປະ­­­ໂຫຍດ­ຂອງ­ຕົ້ນ­ລາ­ຊາບີ

   ພືດຊະ­ນິດ­ນີ້­ມີຕົ້ນ­ກໍາເນີດ­ມາ­ຈາກປະ­ເທດ­ອິນເດຽ, ມາເລເຊຽ, ໄທ, ປັດ­ຈຸບັນແຜ່ຂະ­ຫຍາຍຢ່າງ­ກວ້າງ­ຂວາງ­ຢູ່ປະ­ເທດເຂດ ຮ້ອນແລະ­ຊຸ່ມ. ປະ­ເທດ­ລາວ ສາມາດ­ປູກ­ພືດຊະ­ນິດ­ນີ້ໄດ້­ທຸກບ່ອນ. ລະ­ດູອອກ­ດອກແຕ່­ຕົ້ນເດືອນ­ກໍລະ­ກົດ­ຫາ-ເດືອນ­ຕຸລາ,ພືດ­ນີ້­ບັນ­ຈຸຢາ­ປະ­ເພດເຮເຕໂຣຊິດເຊັ່ນ:ອັງໂດຣກ­ຣາ­ຟີໂອລິດ (andrographiolide) ທີ່­ມີລົດ­ຂົມ ແລະ­ ເນໂອ- ອັງໂດຣກ­ຣາ­ຟີໂອລິດ( neo-andrographiolide) ທີ່­ບໍ່­ມີລົດ­ຂົມຄຸນປະ­ໂຫຍດ:ໃຊ້ເປັນ­ຢາ­ປົວຖອກທ້ອງ, ປົວລໍາໄສ້­ອັກເສບ, ປົວໄຂ້ຮ້ອນ,ແກ້­ອາການ ຮ້ອນໃນ, ເຈັບ­ຫົວແລະ­ອາການເລືອດ­ຂຶ້ນ,ນອກ­ນັ້ນ­ຍັງໃຊ້­ປົວຕຸ່ມ­ຄັນ ແລະ­ປົວເບົາ­ຫວານ.ພາກສ່ວນ­ທີ່ໃຊ້: ໃຊ້ໄດ້­ໝົດ­ຕົ້ນ ຈະ­ສົດ ຫລືແຫ້ງ­ກໍໄດ້

ທີ່ມາ www.bailane.com