ຄິດເຫັນແນວໃດ? ປະຕູໄຊຕິດປ້າຍເຕືອນອັນຕະລາຍແບບນີ້

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີຜູ້ຕາດີຖ່າຍຮູບ ປ້າຍແນະນຳທີ່ສວນປະຕູໄຊ ບໍລິເວນນ້ຳພຸ ລົງເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອອນລາຍ ເຊິ່ງໃນປ້າຍມີເນື້ອໃນຂຽນໄວ້ວ່າ: "ຫ້າມລ້າງມືໃສ່ອ່າງໃສ່ອ່າງນ້ຳພຸ ຖ້າເກີດໄຟຊ໋ອດ ທາງສວນປະຕູໄຊເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ" . ຂໍຄວາມດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຕີລາຄາໄປໃນແງ່ລົບ ເຖິງຄວາມບໍ່ປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງນ້ຳພຸ ແລະຖ້າຫາກເກີດຕິດຂັດຂຶ້ນມາແທ້ໆ ຖ້ານ້ຳຟົ້ງອອກມາປຽກເປື້ອນບໍລິເວນຄຽງໃນກໍລະນີມີຄົນຢູ່ໃກ້ ນ້ຳຈະບໍ່ຊັກນຳໄຟຟ້າມາຊ໋ອດຄົນເຫລົ່ານັ້ນຫລືບໍ່? ຫລາຍຄວາມເຫັນກໍເລີຍກ່າວວ່າ ປ້າຍແນະນຳດັ່ງກ່າວກາຍເປັນປ້າຍ "ໄລ່ແຂກ" ຫລາຍກວ່າ! ແລ້ວທ່ານເດ່ມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ? ທີ່ມາ: ໂທລະໂຄ່ງ