ຄວາມເປັນມະນຸດສໍາພັນ

ເຖິງແມ່ນເສື້ອຜ້າລາຄາຈະບໍ່ແພງແຕ່ມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຄືແພງໄດ້

ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ເສື້ອຜ້າລາຄາແພງເປັນແບນເນມຕາມຍຸກສະໄໝແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຊຸດທໍາມະດາທີ່ເຮົາໃສ່ຈະເຮັດໃຫ້ເບິ່ງບໍ່ງາມ ເພາະບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຕ້ອງອອກມາຈາກພາຍໃນ, ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດກໍ່ຄືບຸກຄະລິກະພາບການມີມະນຸດສໍາພັນໂດຍສະຖາບັນພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນາະນໍາດັ່ງນີ້

ການມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີໝາຍເຖິງການມີບຸກຄະລິກກະພາບພາຍໃນຈິດໃຈທີ່ດີ ຄົນຜູ້ນັ້ນຍ່ອມເປັນທີ່ຮັກຂອງຫຼາຍຄົນ ແລະ ຢາກຈະຄົບຫາ, ສໍາລັບຄົນທີ່ມີບົກພ່ອງທາງມະນຸດສໍາພັນ ເຖິງແມ່ນຄົນຜູ້ນັ້ນຈະມີໜ້າຕາງາມ ຮູບຮ່າງດີ ຫຼື ແຕ່ງຕົງດີກໍ່ຕາມກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຊື້ອວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຄົງຈະມີຄົນທີ່ຮັກ ຫຼື ຢາກຄົບຫາດ້ວຍໃຈຈິງນ້ອຍຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີເລີຍກໍ່ໄດ້

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ການມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີນັ້ນ ກໍ່ພຽງແຕ່ຍິ້ມໃຫ້ ແລ້ວພະຍາຍາມເວົ້າຈາກັບບຸກຄົນນັ້ນໃຫ້ຫຼາຍໆ ຊຶ່ງນີ້ກໍ່ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍສ່ວນທຸກໆສ່ວນຄວນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ເນື່ອງກັນເພື່ອການສ້າງມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ

ທີ່ຄວນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຄື ເລື່ອງຂອງຂອບເຂດ ຂອງຄວາມສໍາພັນ ຂອບເຂດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງຄວາມສໍາພັນຄື ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນກັບບຸກຄົນ ອາດເປັນທ່ານກັບຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ ທ່ານກັບໝູ່ຮ່ວມຮຽນ  ຫຼື ກັບໝູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍຄວາມສໍາພັນລະຫ່ວາງບຸກຄົນຈະມີຈຸດໝາຍຢູ່ທີ່ການເປັນທີ່ຮັກຂອງບຸກຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ

ຮຽນຮູ້ຄ່ານິຍົມ ຄື ການໃຫ້ຄ່າແກ່ສິ່ງຕ່າງໆວ່າສິ່ງໃດດີ ຫຼື ບໍ່ດີ ສິ່ງໃດຄວນ ຫຼື ບໍ່ຄວນ ໂດຍຄ່ານິຍົມມີຢູ່ 2 ປະເພດ ຄື ຄ່ານິຍົມສະເພາະຕົວໄດ້ແກ່ ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ເມື່ອເຂົາເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເຮົາກໍ່ຈະມີຂອງຕອບແທນເຂົາຢູ່ສະເໝີ ທັງໆທີ່ຄວນຈະເປັນພຽງຄໍາຂອບໃຈຈາກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ນີ້ຄືຄ່ານິຍົມທີ່ເຮົາສ້າງຂື້ນເອງ

ແລະຕໍ່ມາຄືການຮຽນຮູ້ຈຸດແຂງຂອງຕົວເອງ ບາງຄົນອາດຈະເກັ່ງເລື່ອງເອີ້ນສຽງຫົວຕະຫຼົກ ບາງຄົນອາດຈະເກັ່ງເລື່ອງເຈລະຈາ ບາງຄົນອາດຈະເກັ່ງເລື່ອງໂອ້ລົມເກັ່ງ ບາງຄົນມີນໍ້າໃຈຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນເປັນນິໄສ ໃຊ້ຂໍ້ດີໃນຈຸດນັ້ນໃຫ້ເປັນ

ປະໂຫຍດສ່ວນຂໍ້ເສຍກໍ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະບໍ່ສະແດງບຸກຄະລິກດ້ານລົບອອກມາ ການເປັນມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີບຸຄະລິກທີ່ໂດດເດັ່ນ ຈົນຄົນຮູ້ຈັກເບິ່ງຂ້າມການແຕ່ງຕົວພາຍນອກ ແລະ ໄວວາງໃຈໃນຕົວມານເອງ