ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາພາທີມກ້າວໜ້າ

ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ອ້ອມຮອບທັງເລື່ອງອົງກອນ ແລະ ບົດບາດຂອງຕົວເອງ ລອນລີ່ ດາສກັລ ນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ເຈົ້າຂອງງານຂຽນຂາຍດີເລື່ອງ ໄດ້ກ່າວ 5 ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທານ ແລະ ທີມງານປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ດັ່ງນີ້

1.ທັກສະຂອງການຮູ້ຈັກຕົວເອງ

ຄວາມສໍາເລັດມັກເກີດຂື້ນຈາກພາຍໃນເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຮູ້ຈຸດອອ່ນ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງຕົວເອງແລ້ວຕົວເຮົາເອງຈະຮູ້ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ດັ່ງນັ້ນການມີທັກສະໃນການຮູ້ຈັກຕົວເອງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນມີ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ດີ ເພາະເມື່ອເຮົາຮູ້ຈັກຕົວເອງດີເທົ່າໃດ ເຮົາກໍ່ສາມາດເປັນຫຍັງກໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ

2.ທັກສະການມີໄຫວທິບແຫຼມຄົມ

ຄວາມສໍາເລັດເກີດຂື້ນຈາກຄວາມຫຼັ້ກແຫຼມ ແລະ ໄຫວທິບໃນການເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈສະຖານະການນັ້ນ ສະແດງອອກໄປຢ່າງມີກາລະເທສະ ຊຶ່ງຫາກຢູ່ໃນສະຖານະການ ການເຮັດວຽກ ຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງຕັດສິນໃຈເດັດຂາດ ຊັດເຈນ ຮອບຄອບ ແລະ ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບໍລິສັດ

3.ທັກສະການສ້າງຄວາມສໍາພັນ

ການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ໜັ້ນຄົງ ຄືຈຸດແຂງຂອງການສ້າງອົງກອນໃຫ້ສໍາເລັດ ຊຶ່ງຫົວໃຈສໍາຄັນນັ້ນຢູ້ທີ່ ການເຄົາລົບກັນ ແລະ ກັນ ເພາະມັນເປັນເສັ້ນຂະໜານທີ່ດີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດວຽກເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ແລະ ທ່ານເອງກໍ່ສາມາດບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທີພາບຫຼາຍຂື້ນ

4.ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງວັດທະນາທໍາແຫ່ງແຮງບັນດານໃຈ

ວັດທະນາທໍາແຫ່ງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ແຮງຜັກດັນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນທີມສະແດງຄວາມສາມມາດຂອງຕົວເອງອອກມາໄດ້ເຕັມທີ່ທີ່ສຸດ ຊຶ່ງນັ້ນຄື ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຄ່າຫຼາຍຂອງອົງກອນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ນໍາຕ້ອງສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມທີມເກີດແຮງຜັກດັນທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພູມໃຈຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍກ່ວາຄໍາວ່າຫົວໜ້າ

5.ທັກສະຂອງການຍຶດໜັ້ນແລະປັບຕົວ

ການປັບຕົວ ແລະ ການຍຶດໜັ້ນໃນການບໍລິຫານຈັດການເຮັດໃຫ້ເກີດໄອເດຍໃໝ່ ລວມເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນອົງກອນຊຶ່ງເປັນຕົ້ນທຶນທີ່ດີໃນການພັດທະນາວຽກຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ນໍາທີ່ດີຕ້ອງເປີດຮັບຟັງ ພິຈາລະນາ ແລະ ກ້າເຮັດສິ່ງໃໝ່ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຮັດມາກ່ອນ