ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸຂອງຢາ…

ໃນການກິນຢາ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນຄຳນຶງຫລາຍກໍ່ແມ່ນການສັງເກດວ່າຢາໝົດອາຍຸຫລືຍັງ, ຢາຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີຫລືບໍ່, ຢາໝົດອາຍຸບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້ລະຄາຍເຄືອງກະເພາະອາຫານຈົນອາດກາຍເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານ ຫລື ແທນທີ່ຈະລະງັບ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ແຕ່ຊໍ້າພັດເຮັດໃຫ້ພະຍາດລຸກລາມຫລາຍຂຶ້ນ, ໂຕຢ່າງຢາບາງຊະນິດເມື່ອເກີດການເສື່ອມຄຸນນະພາບອາດເຮັດໃຫ້ມີໂທດ ແລະ ເປັນໄພແກ່ຮ່າງກາຍ ເຖິງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫລັງວາຍ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫລັງອັກເສບໄດ້.


ການສັງເກດຢາໝົດອາຍຸມີຄື: ຢາສ່ວນຫລາຍຈະລະບຸວັນທີ່ຜະລິດ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸໄວ້ເທິງສະຫລາກ ຫລື ຊອງຢາຢ່າງຈະແຈ້ງເຊັ່ນ:
– ວັນທີຜະລິດເພິ່ນຈະຂຽນວ່າ Manu.Date ຫລື Mfg.date ຕິດຕາມໂດຍວັນ, ເດືອນ, ປີ ຂອງວັນທີ່ຜະລິດຢາ.
– ວັນໝົດອາຍຸຈະຂຽນວ່າ : Expiry Date ຫລື Used before ຫລື Expiring ຫລື Use by ແລ້ວຕິດຕາມ ໂດຍວັນ, ເດືອນ, ປີ ຂອງວັນທີ່ຢາໝົດອາຍຸ.
ຕົວຢ່າງ: Exp. date 30/07/18 ໝາຍຄວາມວ່າຢາຈະໝົດອາຍຸໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ປີ 2018.

ຢາບາງຊະນິດລະບຸໄວ້ພຽງວັນຜະລິດ, ແຕ່ບໍ່ລະບຸວັນໝົດອາຍຸ ໂດຍທົ່ວໄປຫາກເປັນຢານໍ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ 3 ປີ ນັບຈາກວັນຜະລິດ, ແຕ່ຫາກເປີດໃຊ້ແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າມີການເບິ່ງແຍງຮັກສາໄດ້ດີພໍຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ປາກດື່ມຢາແກ້ໄອຈາກແກ້ວ (ບໍ່ຄວນເຮັດ ເພາະຈະບໍ່ຮູ້ປະລິມານຢາທີ່ແນ່ນອນ) ຈະເຮັດໃຫ້ຢາປົນເປື້ອນ ແລະ ເສຍຄຸນໄດ້ໃນເວລາ 2 – 3 ມື້, ແຕ່ຫາກເທໃສ່ບ່ວງ, ປິດຝາຢ່າງດີ ແລະ ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ປະມານ 3 ເດືອນກໍ່ຄວນເອົາໄປຖິ້ມ. ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຢາເມັດສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ໄດ້ 5 ປີນັບຈາກວັນທີຜະລິດ.

CR: ມະຫາສານ