ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການລ້ຽງຫ່ານຫຼາຍສາຍພັນ

 ຫ່ານ ຈັດເປັນສັດປີກສະນິດໜຶ່ງທີ່ມີການລ້ຽງເພື່ອບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກລ້ຽງງ່າຍ, ໂຕມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຊີ້ນຫຼາຍ ແຕ່ການລ້ຽງເພື່ອບໍລິໂພກບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມ ສ່ວນຫຼາຍລ້ຽງເພື່ອຄວາມສວຍງາມ, ລ້ຽງເພື່ອຂາຍລູກຫ່ານ ແລະ ໄຂ່ຫ່ານຈະເປັນທີ່ນິຍົມ

ເນື່ອງຈາກຫາພັນຍາກເປັນສັດທີ່ມີລັກສະນະຄໍຍາວຄືຫົງ ນິໃສຮ້າຍແຕ່ຮູ້ຈັກເຈົ້າຂອງ ລວມເຖິງການລ້ຽງເພື່ອປະໂຫຍດໃນດ້ານອື່ນໆ ແລະ ລ້ຽງເພື່ອເປັນຍາມເຝົ້າເຮືອນເປັນຕົ້ນ.

ສາຍພັນຫ່ານ

-Toulous ມີລັກສະນະປາກສີສົ້ມ ແຄ່ງສີແດງສົ້ມ ຂອບຕາສີສົ້ມ ຂາສັ້ນ ລຳໂຕອ້ວຍໃຫຍ່ ຂົນມີລັກສະນະພອງຕົວໜັງຄໍຍານ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໂຕຜູ້ໜັກປະມານ 12 ກິໂລກຼາມ ໂຕແມ່ປະມານ 10 ກິໂລກຼາມ.

-Embden ມີລັກສະນະປາກ ແລະ ແຄ່ງມີສີສົ້ມປາຍປາກມີສີຂາວແກມຊົນພູ ຂາສັ້ນ ບໍ່ມີໂໜກຫົວ ຂົນລຳຕົວມີສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວປົນເທົາ ຂົນບໍລິເວນຄໍຈັບກັນເປັນກ້ອນເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນແຜງເກັດ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໂຕຜູ້ໜັກປະມານ 10 ກິໂລກຼາມ ໂຕແມ່ປະມານ 7 ກິໂລກຼາມ

-African ມີລັກສະນະຄ້າຍພັນຈີນສີເທົານໍ້າຕານ ໜັງໄຕ້ຄໍຍ່ອນຍານຫຼາຍກວ່າພັນຈີນ ປາກ ແລະ ໂໜກມີສີດຳ ແຄ່ງສີສົ້ມແກ່ ຂົນມີສີຂາວ ຫຼື ສີເທົານໍ້າຕານ ຂົນລຽບບໍ່ພອງຕົວເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ ທັງໂຕຜູ້ ແລະ ແມ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ.

-Chinese ມີລັກສະນະຄ້າຍພັນ African ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໂຕຜູ້ໜັກປະມານ 5.5 ກິໂລກຼາມ ໂຕແມ່ປະມານ 4.5 ກິໂລກຼາມ ມີ 2 ຊະນິດຄື: ຫ່ານຈີນຂາວ ມີລັກສະນະຂົນສີຂາວທັງໂຕ ແຄ່ງ ປາກ ແລະ ໂໜກມີສີສົ້ມ ແລະ ຫ່ານຈີນສີເທົາປົນນໍ້າຕານບໍລິເວນປີກ ສັນຄໍດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານໜ້າທ້ອງສ່ວນກົ້ນມີສີຂາວ ປາກ ແລະ ໂໜກຫົວສີດຳ ຄໍຍານເລັກໜ້ອຍສຳລັບໂຕຜູ້ບໍ່ຫຼາຍຄືພັນ African ເປັນຫ່ານທີ່ພົບ ແລະ ລ້ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ

-Canada ມີລັກສະນະລຳໂຕສູງຍາວ ຂາຍາວ ປາກ ຄໍ ແລະ ແຄ່ງສີດຳ ສ່ວນໃບໜ້າ ແລະ ຫົວມີສີດຳ ແລະ ມີແຖບຂາວຖັດອອກມ່ບໍລິເວນແກ້ມເຖິງຄໍ ຂົນມີສີເທົາແກມຂາວ ບໍ່ມີໂໜກຫົວ ໃຕ້ຄໍບໍ່ຍ່ອນຍານ

-Egyptian ຫົວສີເທົາ ປາກ ແລະ ແຄ່ງມີສີມ່ວງແດງ ປາຍປາກມີສີດຳ ຂົນຂອບຕາມີສີນໍ້າຕານແດງ ມີຂົນສີສັນສວຍງາມແກມກັນຫຼາຍສີເຊັ່ນ: ສີເທົາ ສີຂາວ ສີສົ້ມ ສີດຳ ແລະ ສີນໍ້າຕານ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໂຕຜູ້ໜັກປະມານ 4.5 ກິໂລກຼາມ ໂຕເມຍປະມານ 3.5 ກິໂລກຼາມ

-Sebastopol ເປັນຫ່ານພັນແຟນຊີມີລັກສະນະຂົນສີຂາວ ຫຼື ຂາວແກມເທົາ ຂົນບໍລິເວນປີກ ແລະ ຫາງຍາວ ແລະ ບິດງໍ ປາກ ແລະ ແຄ່ງສີສົ້ມເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ໂຕຜູ້ໜັກປະມານ 6.5 ກິໂລກຼາມ ໂຕເມຍປະມານ 5.5 ກິໂລກຼາມ

-ພັນ Pilgrim ຫົວມີສີເທົາ ຫຼື ສີຂາວ ປາກ ແລະ ແຄ່ງມີສີສົ້ມ ແຄ່ງມີລັກສະນະສັ້ນ ປາຍປາກມີສີຊົມພູແກມຂາວ ຂົນລຳຕົວມີສີຂາວ ຫຼື ສີເທົາ ບໍ່ມີໂໜກຫົວ ໜັງໃຕ້ຄໍບໍ່ຍ່ອນຍານ
ປັດຈຸບັນການລ້ຽງຫ່ານໃນປະເທດຈະໃຊ້ຫ່ານພັນຈີນ ຊະນິດພັນສີຂາວ ແລະ ພັນສີເທົານໍ້າຕານຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກເປັນພັນທີ່ຫາງ່າຍ ລ້ຽງງ່າຍ ໃຫຍ່ໄວ ໂດຍພົບວ່າ ຫ່ານຈີນສີຂາວ ເມື່ອອາຍຸ 60 ວັນ ຈະມີນໍ້າໜັກປະມານ 1.3 ກິໂລກຼາມ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຈະມີນໍ້າໜັກປະມານ 4.6 ກິໂລກຼາມ ສ່ວນຫ່ານຈີນສີເທົາ ເມື່ອອາຍຸ 60 ວັນ ຈະມີນໍ້າໜັກປະມານ 3.3 ກິໂລກຼາມ ເມື່ອໃຫຍ່ເຕັມທີ່ຈະມີນໍ້າໜັກປະມານ 4.6 ກິໂລກຼາມ.

ການລ້ຽງຫ່ານ

ການລ້ຽງຫ່ານເພື່ອການຄ້າທີ່ລ້ຽງຕັ້ງແຕ່ 5-10 ໂຕ ຂຶ້ນໄປຈົນຮອດ 100 ໂຕ ມັກນິຍົມລ້ຽງດ້ວຍການປ່ອຍໃນຄອກ ຫຼື ລ້ຽງປ່ອນຕາມທົ່ງນາ ໂດຍມີສະນໍ້າ ຫຼື ອ່າງນໍ້າເພື່ອໃຫ້ຫ່ານຫຼີ້ນນໍ້າ ແລະ ປະສົມພັນເນື່ອງຈາກພຶດຕິກຳການປະສົມພັນຂອງຫ່ານມັກໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າເປັນສະຖານທີ່ປະສົມພັນ ສ່ວນແຫຼ່ງອາຫານຈະໃຫ້ຫຍ້າຊະນິດຕ່າງໆເປັນແຫຼ່ງອາຫານເກັບຫຍ້າສົດມາໃຫ້ ຫຼື ການປ່ອຍລ້ຽງໃນທົ່ງຫຍ້າຮ່ວມກັບການໃຫ້ອາຫານເສີມໃນໄລຍະຕ່າງໆໄດ້ແກ່:

1. ໄລຍະຢຸດການວາງໄຂ່
ໄລຍະຢຸດການຈະຢູ່ໃນຊ່ວງປາຍເດືອນມີນາ-ພຶດສະພາ ທີ່ເປັນໄລຍະຢຸດວາງໄຂ່ ຊຶ່ງໄລຍະອາດນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ອາຫານກໍ່ໄດ້ ພຽງໃຫ້ອາຫານພວກຫຍ້າ ແລະ ພືກຜັກຕ່າງໆເທົ່ານີ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫ່ານຕຸ້ຍເກີນໄປກ່ອນຮອດໄລຍະວາງໄຂ່.

2. ໄລຍະວາງໄຂ່
ໄລຍະວາງໄຂ່ ເປັນໄລຍະທີ່ຫ່ານຕ້ອງການສານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການສ້າງໄຂ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ອາຫານເສີມເປັນຫຼັກນອກຈາກອາຫານຫຍາບທີ່ເປັນຫຍ້າ ແລະ ພືດຜັກ.

ອາຫານຂຸ້ນສູດ 1

-ຮຳ ຫຼື ສາລີບົດ 3 ສ່ວນ

-ຖົ່ວຂຽວ ຫຼື ຖົ່ວເຫຼືອງບົດ 1 ສ່ວນ

-ປາບົດ ຫຼື ກາກຖົ່ວ 7 ສ່ວນ
ອາຫານຂຸ້ມສູດ 2

-ຮຳ ຫຼື ສາລີບົດ 3 ສ່ວນ

-ປາບົດ ຫຼື ກາກຖົ່ວ 5 ສ່ວນ

-ຮຳຫຍາບ 7 ສ່ວນ
ສຳລັບການລ້ຽງໂດຍບໍ່ມີເດີ່ນຫຍ້າ ຫຼື ການລ້ຽງໃນຄອກ ການໃຫ້ອາຫານຂຸ້ນມັກໃຫ້ຮ່ວມອາຫານຫຍາບທີ່ຫາມາໃຫ້ໂດຍການສັບຫຍ້າ ຫຼື ຜັກຕ່າງໆເປັນຕ່ອນໆຄົນປະສົມກັບອາຫານຂຸ້ນ ດ້ວຍການປະສົມນໍ້າເລັກໜ້ອຍພໍໃຫ້ອາຫານຈັບໂຕເປັນກ້ອນ

ສ່ວນການລ້ຽງເພື່ອຄວາມສວຍງາມໝັກລ້ຽງພຽງ 2-4 ໂຕ ທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ພັນເທົ່ານັນ ໂດຍການປ່ອຍລ້ຽງຕາມທຳມະຊາດໃນພື້ນທີ່ເດີ່ນບ້ານ ຫຼື ຕາມທົ່ງນາ ຊຶ່ງຜູ້ລ້ຽງອາດໃຫ້ອາຫານທີ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ຫຍ້າ ຫຼື ຜັກຊະນິດຕ່າງໆຮ່ວມກັບການໃຫ້ຫ່ານຫາກິນເອງຕາມທຳມະຊາດ

ການປະສົມພັນ ແລະ ວາງໄຂ່

-ອາຍຸປະສົມພັນຫ່ານ ສາມາດເຂົ້າສູ່ໄວປະສົມພັນໄດ້ ເມື່ອອາຍຸ 5-6 ເດືອນ ແຕ່ການລ້ຽງກະເສດໝັດຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນ ເມື່ອອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 8 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ໂດຍແມ່ຫ່ານທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປຈະບໍ່ໃຊ້ປະສົມພັນ

-ອັດຕາສ່ວນໂຕຜູ້ຕໍ່ໂຕເມຍ – ອັດຕາໂຕຜູ້ 1 ໂຕ ຕໍ່ໂຕແມ່ 3-5 ໂຕ.

-ອັດຕາການວາງໄຂ່ ແລະ ຂະໜາດໄຂ່ ຫ່ານສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ຕະຫຼອດທັ້ງປີຄືເປັດ ແຕ່ຈຸຢຸດການວາງໄຂ່ໃນໄລຍະປ່ຽນຖ່າຍຂົນໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ-ເດືອນພຶດສະພາ ປະລິມານໄຂ່ທີ່ວາງແຕ່ລະເທື່ອປະມານ 8-15 ໜ່ວຍ ລະໄຍ 1 ປີ ຈະວາງໄຂ່ປະມານ 3-5 ຮອບ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 5 ປີ ແມ່ຫ່ານ 1 ໂຕ ຈະວາງໄຂ່ໄດ້ປະມານ 150-300 ໜ່ວຍ ຫຼື ສະເລ່ຍປີລະປະມານ 45 ໜ່ວຍ ສຳລັັບໄຂ່ຫ່ານຈະມີຂະໜາດປະມານ 140-160 ກຼາມ.