ຄວາມຮັ່ງມີແມ່ນຫັຍງ ຊື້ຄວາມສຸກໄດ້ບໍ່?

ຜົນການສໍາຫຼວດຄວາມຮັ່ງມີເຮັດໃຫ້ຄົນສະບາຍໃຈ ແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວນ້ອຍລົງ

ເງິນຊື້ຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ເປັນຄໍາທີ່ໃຜໆກໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາຕະຫຼອດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສໍາເລັດຄວາມຮັ່ງມີ ແຕ່ໃນແບບສອບຖາມລ່າສຸດທີ່ສອບຖາມກຸ່ມຄົນທີ່ມີຊັບສິນ ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ກັບຕອບຄໍາຖາມວ່າ ເງິນນັ້ນຊື້ຄວາມສຸກຈໍານວນຫຼາຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້

ຈາກການສໍາຫຼວດທີ່ມີຊື່ວ່າ The Why Of Wealth ຂອງບໍລິສັດກ່ຽວກັບການເງິນ Boston Private ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 300ຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ມີຊັບສິນຫຼາຫຫຼາຍ ໄດ້ສອບຖາມພວກເຂົາວ່າຄວາມມັ່ງຄັ່ງແມ່ຫຍັງ? (What is wealth) ອັນດັບໜຶ່ງ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບວ່າ ຄວາມສະຫງົບຈິດສະຫງົບໃຈ ສ່ວນຄວາມສຸກເປັນເລື່ອງຮອງລໍາດັບ 2 ແລະ ລໍາດັບ 3 ໄດ້ແກ່ເງິນທຶນທາງການເງິນເຊັ່ນ: ເງິນຝາກອອມສິນ ,ການລົງທຶນ ເປັນຕົ້ນ

ນອກຈາກນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງເບິ່ງວ່າ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກພໍໃຈ ແລະ ສຸກສະບາຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂື້ນນໍາດ້ວຍ ເກືອບປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງເບິ່ງວ່າການເສຍສະຫຼະເວລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາກັບໝູ່ , ຄອບຄົວນ້ອຍລົງ , ບາງສ່ວນເສຍໃຈ , ເສຍດາຍເວລາພວກນັ້ນ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈເກືອບເພີ່ມເປັນ 2 ຫລື 3 ຂອງຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີຫຼາຍ

David Murphy ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມມັ່ງຄັ່ງຂອງ Boston Private ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເບິ່ງແຍງການສຶກສານີ້ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດທີ່ເວລາທີ່ເສຍໄປເຮັດໃຫ້ເຮົາອອກຮ່າງຈາກຄອບຄົວ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍອາລົມທີ່ເກີດຂື້ນຈາກທຸລະກິດ ແລະ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ພະນັກງານຍັງເປັນຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວທີ່ຂະຫຍາຍຕົວນໍາອີກ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄິ່ງໜຶ່ງຍັງເບິ່ງເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງຄວາມມັ່ງຄັ່ງວ່າ ເພື່ອຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ສຸກສະບາຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງການເງິນ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍການມອບມໍລະດົກໃຫ້ລູກໆເພື່ອຈະມີຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍເຊິ່ງມີກຸ່ມໜຶ່ງພົບວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມປາຖະນາທີ່ຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຖະນະຜູ້ປະກອບການ ຕາມດ້ວຍຕ້ອງການປ່ຽນໂລກ ,ຊຸມຊົນ,ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດີດ້ວຍ

ສ່ວນໃນດ້ານລົບຂອງຄວາມຮັ່ງມີ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມສ່ວນໃຫຍ່ເບິ່ງວ່າທາງລົບຂອງມັນຄື ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ຄົນ,ຄວາມກັງວົນທີ່ຈະສູນເສຍແລະຜູ້ຄົນກໍ່ຈະຕັດສິນພວກເຂົາຈາກສະຖານະນັ້ນ