ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ລູກ ເມື່ອແມ່ຖືພາຕອນອາຍຸຫຼາຍ

ແມ່ຍິງເມື່ອແຕ່ງງານເມື່ອຕອນອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເກີດພາວະມີລູກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດມາບໍ່ສົມບູນ ໃນຄໍລຳແມ່ ແລະ ລູກ ມືນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກໄປພ້ອມກັນວ່າ  ແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 35 ປີຂຶ້ນໄປຖືພານັ້ນ ລູກໃນທ້ອງຈະມີໂອກາດສ່ຽງກັບຫຍັງແນ່

1.ລູກສ່ຽງເປັນພິການ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜ່ວຍພັນທຸກຳ ຫຼື ໂຄຣໂມໂຊມ ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍກໍ່ຄື: ກຸ່ມເດັກດາວຊິນໂດມ ຫຼື ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ບໍ່ມີນິ້ວມື, ນິ້ວຕີນ

2.ມີບັນຫາໃນການເກີດ ເກີດຍາກ

3.ເກີດໂຣກ ຫຼື ພາວະແຊກຊ້ອນໃນລະຫວ່າງການຖືພາໄດ້ງ່າຍ

4.ແທ້ງລູກງ່າຍ

5.ລູກຕາຍແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຖືພາທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປຄວນລະວັງເປັນພີເສດ

ຫາກແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 35 ປີຂຶ້ນໄປຖືພາ ແລະ ມີປະຫວັດມັກເຈັບປ່ວຍກໍ່ຄວນປຶກສາແພດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ລູກ