ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (Vientiane Sustainable Urban Transport Project) ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນການປັບປຸງບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ລົດເມດ່ວນ, ໂດຍການປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການການສັນຈອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະ ລວມທັງການປັບປຸງທາງຄົນຍ່າງ ແລະ ຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລັດຖະບານລາວສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 14.55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຈຳນວນ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລວມທັງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍລະອຽດັ່ງນີ້:

1. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈຳນວນ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

2. ທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນ ຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

3. ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນ້ຳມັນອອກເປັນສິນຄ້າ (OFID) ຈຳນວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

4. ສະຫະພາບເອີຣົບ-ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນອາຊີ ຈຳນວນ 5 ລ້ານເອີໂຣ (6.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

5. ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈຳນວນ 1.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີແຜນເລີ່ມປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2015 ແລະ ສຳເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020. ແຕ່ເນື່ອງຈາກການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການເງິນມີຄວາມຊັກຊ້າ, ໂຄງການຈຶ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນສິງຫາ 2016.