ຄວາຍເວົ້າຍາກແຕ່ເຮັດງ່າຍ...ຄົນເວົ້າງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ

ຄວາຍເວົ້າຢາກແຕ່ເຮັດງ່າຍ...ຄົນເວົ້າງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ສັງເກດໄດ້ຈາກການຝຶກແອບຄວາຍໄຖນາ

ບໍ່ດົນກໍ່ເປັນແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບຄົນເຮົາເວົ້າງ່າຍແຕ່ເຮັດຍາກ ບໍ່ເຊື່ອລອງເຮັດນີ້ເບິ່ງ::ຂັ້ນໄດ 8 ຂັ້ນສຳລັບ

ພັດທະນາຄຸນນະທຳຄວາມເປັນຄົນດີ:

1. ຝຶກວິໄນໃນຕົນເອງ ເຊັ່ນ ການກົງຕໍ່ເວລາ

2. ຝຶກດູແລຕົນເອງ ເຊັ່ນ ຄວາມສະອາດຂອງຮ່າງກາຍ ສຸຂະພາບອະນາໄມ

ອິລິຍາບົດທີ່ເຫມາະສົມໃນການເຮັດວຽກເປັນຕົ້ນ

3. ຝຶກດູແລສົມບັດສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ ມ້ຽນສິ່ງຂອງໆຕົນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແຍກແຍະສ່ວນເກີນ

ແລະຂອງຈຳເປັນໄດ້

4. ຝຶກດູແລສົມບັດສ່ວນລວມ ເຊັ່ນ ຄວາມສະອາດຂອງສາທາລະນະສົມບັດ ສາສະນະສົມບັດ

ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂອງຫມູ່ຄະນະຢ່າງເຕັມທີ່

5. ຝຶກມາລະຍາດທີ່ດີແລະສາສະນະພິທີ ເຊັ່ນ ມາລະຍາດແລະການປະຕິບັດຕົວ

ທີ່ເຫມາະສົມຕໍ່ໂອກາດ ສະຖານທີ່ ແລະສັງຄົມຕ່າງໆ

6. ຝຶກຮັກສາແລະປະຕິບັດຕາມວິໄນຂອງສ່ວນລວມ ເຊັ່ນ ເຮັດວຽກເປັນທີມ ຢູ່ໃນກົດຫມູ່

ແລະກົດຫມາຍ ຮູ້ຈັກປັບຕົວເຂົ້າກັບສ່ວນລວມ

7. ສຶກສາທຳມະວິໄນ ນຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມ

8. ເປົ້າຫມາຍຫມັ້ນຄົງແລະຊັດເຈນ ເມື່ອເຮັດ 7 ຂັ້ນຕອນໄດ້ແລ້ວກຳລັງໃຈແລະເປົ້າຫມາຍ

ໃນການສ້າງຄວາມດີຈະຊັດເຈນແລະຫມັ້ນຄົງເອງ.