ຂໍ້ເສຍຂອງການອົດທົນຫຼາຍເກີນໄປ

ຂໍ້ເສຍຂອງການອົດທົນຫຼາຍເກີນໄປ ບາງຄົນເລືອກໃຊ້ຄວາມອົດທົນທີ່ມີກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ສົມຄວນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຕ້ອງພົບກັບຂໍ້ເສຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຫລາຍຢ່າງ ມີຫຍັງແນ່ລອງໄປເບິ່ງນຳກັນເລີຍ


1.ບໍ່ຮູ້ຂີດຈຳກັດຂອງໂຕເອງ


ທຸກຢ່າງໃນໂລກນີ້ລ້ວນແຕ່ມີຂີດຈຳກັດໃນໂຕຂອງມັນສະເໝີ ໂດຍສະເພາະຄວາມອົດທົນ ຂອງມະນຸດທຸກໆຄົນ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າມົວແຕ່ຕາມໃຈໂຕເອງໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຕ້ອງການ ທັ້ງໆທີ່ຕົນເອງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນດີເຫັນງາມນຳ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງກົ້ມໜ້າຍອມຮັບໄປ
ຈົນກາຍເປັນຄົນທີ່ອົດທົນໃນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຈົນບໍ່ຮູ້ຂີດຈຳກັດຂອງໂຕເອງ


2.ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງ 


ຄົນທີ່ຍອມອົດທົນກັບອີ່ຫຍັງ ຫຼາຍໆຢ່າງມັກເປັນພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກແທ້ໆຂອງຕົນເອງແມ້ແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ເພາະມົວແຕ່ຫ່ວງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ຈົນຢ້ານວ່າ ຫາກສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງອອກໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈ ຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໂຕເອງໄວ້


3.ຖືກເບິ່ງຂ້າມເພາະບໍ່ມີໃຜເກງໃຈ


ຄົນປະເພດນີ້ຈະມັກຫລີກລ້ຽງການມີປາກສຽງກັບຄົນອື່ນ ໂດຍການໃຊ້ຄວາມອົດທົນເຂົ້າຊ່ວຍ ເພື່ອລົດຄວາມຄັດແຍ້ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງຂໍ້ເສຍກໍ່ຄື ມັກຖືກເບິ່ງຂ້າມຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜສົນໃຈ ທີ່ຈະຖາມເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກແທ້ໆ


4.ເປັນທີ່ສຳຮອງອາລົມ


ການເປັນຄົນແບບນີ້ ກໍປຽບຄືຄົນທີ່ຕ້ອງຮອງຮັບອາລົມຄົນອື່ນ ເພາະດ້ວຍຄວາມອົດທົນທີ່ມີສູງກວ່າຄົນອື່ນຫລາຍໆ ຈຶ່ງມັກເກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທຸກຢ່າງ ໄວ້ໄດ້ດີກວ່າ ຈົນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ພາກັນເຂົ້າມາຖິ້ມອາລົມບໍ່ດີ ໃຫ້ແບກຮັບພຽງຄົນດຽວ


5.ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ແຕ່ຕ້ອງເຊົາເອງ


ຫລາຍຄັ້ງທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ໃຊ້ຄວາມອົດທົນຫລາຍກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນອົດທົນ ຊຶ່ງຄົນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຕ້ອງກ້ວາຂ້າມຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ໄປດ້ວຍຕົວເອງ ເພາະສາເຫດທີ່ວ່າ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນພຽງພໍ


6.ທຳຮ້າຍຈິດໃຈໂຕເອງ


ຢ່າມົວແຕ່ຈ້ອງທຳຮ້າຍຈິດໃຈໂຕເອງ ດົວຍການອົດທົນໄປກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄວນເລີຍ ຫຼື ການທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນມີອິດທິພົນ ຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ
ເພາະຄົນເຮົາທຸກຄົນມີຂີດຈຳກັດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງໃຜມັນ ສະແດງໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າໂຕເຮົາເອງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມອົດທົນຫລາຍຂະໜາດນັ້ນ


7.ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ


ເນື່ອງຈາກການແບກຮັບຄວາມຮູ້ສຶກໄວ້ຄົນດຽວ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າໃນຕົວຂອງໂຕເອງ ເພາະໃນຈິດໃຈມີຕ່ເລື່ອງລາວບໍ່ດີ ແລະຮັບເອົາອາລົມຮ້າຍໆຈາກຄົນອື່ນຫລາຍ


8.ກາຍເປັນຄົນເກັບກົດ


ຄົນແບບນີ້ຈະເປັນຕາຢ້ານຖ້າຫາກວ່າອົດທົນກັບເລື່ອງລາວຕ່າງໆຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດລະເບີດອອກມາບາດດຽວ ຈົນສາມາດທຳຮ້າຍຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ